พระสงฆ์ จังหวัดจันทบุรี - พระสังฆาธิการ

จังหวัดจันทบุรี


พระครูโสภณสาสนานุรักษ์
(เกียรติศักดิ์)
เจ้าคณะตำบลคลองน้ำเค็ม
วัดบางสระเก้า
รายละเอียด


พระครูพินิตกิจจานุกูล
(เบ๊)
เจ้าคณะตำบลตะปอน - ขลุง
วัดวันยาวบน
รายละเอียด


พระครูรังสรรค์พัฒนาทร
เจ้าคณะตำบลปะตง
เจ้าอาวาสวัดพิกุลรังสรรค์
รายละเอียด


พระครูประภาตสีลาภรณ์
(จิตรเทพ ญาณสีโล)
เจ้าคณะตำบลสามพี่น้อง
เจ้าอาวาสวัดวังอีแอ่น
รายละเอียด


พระครูปัญญาจันทโชติ
(สุชาติ โชติปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเกาะขวาง
วัดอ่างหิน
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ปทุมาภรณ์
(สมใจ ชินปุตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองขุด
เจ้าอาวาสวัดหนองบัว
รายละเอียด


พระครูจารุเขมากร
(ถาวร ถาวโร)
เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิ์จันโทภาส
(ประภาส ปภาโส)
เจ้าคณะตำบลขุนซ่อง เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทคุณาราม
รายละเอียด


พระครูพุทธบทบริบาล
(สมคิด)
เจ้าคณะตำบลคลองพลู
เจ้าอาวาสวัดพลวง
รายละเอียด


พระครูวิกรมสาธุกิจ
(เกษม)
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดปลายคลอง
รายละเอียด


พระครูปฏิภาณธรรมภาณี
(ถนอม)
เจ้าอาวาสวัดนางซา
รายละเอียด


พระครูพิลาสปัญญาภรณ์
(สมาน)
เจ้าอาวาสวัดทรัพย์จันทร์
รายละเอียด


พระครูสุตสิกขากร
(บุญรอด ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๔)
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลทุ่งเบญจา
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเบญจา
รายละเอียด


พระครูจันทรกิจโสภณ
(สฤษดิ์ จนฺทสโร)
เจ้าคณะตำบลชากไทย
เจ้าอาวาสวัดวังทอง
รายละเอียด


พระครูพิศาลจันโทปมคุณ
(มาทัญ ถาวโร)
เจ้าคณะตำบลคลองน้ำเค็ม
เจ้าอาวาสวัดบางกะไชย
รายละเอียด


พระครูโกศลสาธุการ
(ไพศาล รกฺขิตธมฺโม)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอมะขาม
เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
รายละเอียด


พระครูจันทกิจโสภณ
(ปฐม มนุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดเกวียนหัก
รายละเอียด


พระครูธวัชจันโทภาส
(พิชิต)
เจ้าอาวาสวัดคลองลาว
รายละเอียด


พระครูบูรพานิมมานการ
(อุทัย)
เจ้าอาวาสวัดเนินเนรมิต
รายละเอียด


พระครูคชคีรีบริรักษ์
(สิงห์)
เจ้าอาวาสวัดเขารูปช้าง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook