พระสงฆ์ จังหวัดจันทบุรี - พระสังฆาธิการ

จังหวัดจันทบุรี


พระครูประโชติสิทธิธรรม
(ประวิทย์)
เจ้าอาวาสวัดวังแซ้ม
รายละเอียด


พระครูสุธรรมวัฒโนดม
(นิพล)
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระครูวรธรรมจารี
(เยี่ยม)
เจ้าอาวาสวัดแก่งน้อย
รายละเอียด


พระครูโสภณกิจจานุวัตร
(วงศ์)
เจ้าคณะตำบลนายายอาม เขต ๑
วัดโพธิ์ลังกา
รายละเอียด


พระครูวิมลธรรมพิทักษ์
(อำนวย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลตะกาดเง้า
วัดหนองคัน
รายละเอียด


พระครูปริยัติธรรมานุสิฐ
(บำเพ็ญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอเขาคิชฌกูฏ
วัดใหม่
รายละเอียด


พระครูสันตจิตตาภิรักษ์
รองเจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน
วัดมหาคงคาราม
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมุเทศ
(พีระ)
เจ้าคณะตำบลมะขาม
วัดมะขาม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม
(มนัส)
เจ้าคณะตำบลตลาด
วัดโพธิ์ทอง
รายละเอียด


พระครูประโชติธรรมรัต
เจ้าคณะตำบลบ่อพุ
วัดพุทธคยาราม
รายละเอียด


พระครูสุวิมลคีรีรักษ์
(วิม)
เจ้าคณะตำบลขุนซ่อง เขต ๑
วัดขุนซ่อง
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิ์ธีระธรรม
(วีระ)
เจ้าคณะตำบลวังใหม่
วัดหนองสีงา
รายละเอียด


พระครูพิพิธพัฒนการ
(ชัยพิพัฒน์)
เจ้าคณะตำบลตะเคียนทอง - จันทเขลม
วัดท่าอุดม
รายละเอียด


พระครูสิริกิตยาภรณ์
(สมศักดิ์ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
วัดบ้านสิ้ว
รายละเอียด


พระครูสุภัทรสีลาจาร
(สิรภพ)
รองเจ้าคณะอำเภอขลุง
วัดบ่อเวฬุวนาราม
รายละเอียด


พระครูสิริปัญญาวงศ์
(จำลอง ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอขลุง
เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง
รายละเอียด


พระครูพิศิษฏ์ชัยวัฒน์
(สัญชัย)
เจ้าคณะตำบลฉมัน
วัดพญาล่าง
รายละเอียด


พระครูวิมลญาณปะสุต
(พรหมบุตร)
เจ้าคณะตำบลทรายขาว
วัดสำโรง
รายละเอียด


พระครูอมรธรรมวัฒน์
(ไพศาล)
เจ้าคณะตำบลบ่อเวฬุ
วัดเวฬุวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูพิศาลธรรมานุศาสน์
(อนันต์)
รองเจ้าคณะอำเภอสอยดาว
วัดทับช้าง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook