พระสงฆ์ จังหวัดจันทบุรี - พระสังฆาธิการ

จังหวัดจันทบุรี


พระปลัด ประเสริฐ กตวณฺโณ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
วัดไผ่ล้อม
รายละเอียด


พระปลัด ประวิทย์ อินฺทวํโส
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอขลุง (ธ)
วัดกลางเก่า
รายละเอียด


พระมหามานะ รามธมฺโม
เจ้าคณะตำบลวังแซ้ม
เจ้าอาวาสวัดขนุน
รายละเอียด


พระมหาประสงค์ ฉินฺนาลโย
เจ้าคณะตำบลเขาแก้ว เขต ๑
วัดเขาแก้ว
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ เอกรินทร์ รตนสทฺโธ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา มนต์ชัย โชติปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเขาคิชฌกูฏ
วัดใหม่
รายละเอียด


พระวินัยธร วิรัตน์ ปิยธมฺโม
เจ้าคณะตำบลบางกะจะ - ท่าช้าง
วัดใหม่ท่าแฉลบ
รายละเอียด


พระเอนก อาภาธโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอขลุง
วัดบ่อเวฬุวนาราม
รายละเอียด


พระชัยรัตน์ ปริชาโน
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมว
วัดวังอีแอ่น
รายละเอียด


พระสาคร ติกฺขปญฺโญ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน
วัดมหาคงคาราม
รายละเอียด


พระธีรวัฒน์ อภิวฑฺฒโน
วัดจันทนาราม
รายละเอียด


พระอธิการธาตุ อธิปญฺโญ
เจ้าคณะตำบลปะตง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน
รายละเอียด


พระโชคชัย อภิธมฺโม
วัดป่าคลองกุ้ง
รายละเอียด


พระอธิการมนตรี อินทรํโส
เจ้าอาวาสวัดมาบไผ่โภชนาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook