พระสงฆ์ จังหวัดชลบุรี - พระสังฆาธิการ

จังหวัดชลบุรี


พระอธิการจันทร์สุวรรณ จนฺทวํโส
เจ้าอาวาสวัดใหม่เชิงเนิน
รายละเอียด


พระอธิการไพโรจน์ โพธิปตฺโต
เจ้าอาวาสวัดหนองไทร
รายละเอียด


พระอธิการโพธิรัตน์ จิตฺตปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหมอนนาง
รายละเอียด


พระอธิการบุญชู ปิยธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดนากระรอก
รายละเอียด


พระปรีดา สกฺกธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนากระรอก
รายละเอียด


พระศุภนิติ สุทฺธิสทฺโธ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งขวาง
รายละเอียด


พระอธิการธนพล กตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงใหม่
รายละเอียด


พระอธิการอาภากร อนาลโย
เจ้าอาวาสวัดแปลงกระถิน
รายละเอียด


พระอธิการผัน มหาวุฒฺโฑ
เจ้าอาวาสวัดโคกพนมดี
รายละเอียด


พระอธิการบรรลือ ลกฺขโณ
เจ้าอาวาสวัดสันติคีรี
รายละเอียด


พระอธิการดุสิต
เจ้าอาวาสวัดพรหมาวาส
รายละเอียด


พระอธิการชินพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ
เจ้าอาวาสวัดหนองบอนบุญญาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook