พระสงฆ์ จังหวัดชลบุรี - พระสังฆาธิการ

จังหวัดชลบุรี


พระอธิการเลี่ยง พุทฺธสโร
เจ้าอาวาสวัดเขาดินวังตาสี
รายละเอียด


พระอธิการสุนันท์ เถรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ
รายละเอียด


พระอธิการบุญศรี เขมโก
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
รายละเอียด


พระเดช ถิรสีโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
รายละเอียด


พระอธิการวีรชาติ ฐานธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดเนินหิน
รายละเอียด


พระอธิการปราโมทย์ ฐานวโร
เจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง
รายละเอียด


พระอธิการไพโรจน์ โพธิปตฺโต
เจ้าอาวาสวัดหนองไทร
รายละเอียด


พระอธิการจันทร์สุวรรณ จนฺทวํโส
เจ้าอาวาสวัดใหม่เชิงเนิน
รายละเอียด


พระอธิการโพธิรัตน์ จิตฺตปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหมอนนาง
รายละเอียด


พระอธิการบุญชู ปิยธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดนากระรอก
รายละเอียด


พระปรีดา สกฺกธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนากระรอก
รายละเอียด


พระศุภนิติ สุทฺธิสทฺโธ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งขวาง
รายละเอียด


พระอธิการธนพล กตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงใหม่
รายละเอียด


พระอธิการอาภากร อนาลโย
เจ้าอาวาสวัดแปลงกระถิน
รายละเอียด


พระอธิการผัน มหาวุฒฺโฑ
เจ้าอาวาสวัดโคกพนมดี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook