พระสงฆ์ จังหวัดชลบุรี - พระสังฆาธิการ

จังหวัดชลบุรี


พระครูวิสุทธิพรหมจรรย์
(ณรงค์)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เรืองสุข
รายละเอียด


พระครูสุชินชยาภิวัฒน์
(สุรชัย สุชินฺโน ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดกลางคลองหลวง
รายละเอียด


พระครูภาวนาวราลังการ
(สมศักดิ์ โสรโท)
เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม
รายละเอียด


พระครูสุวัฒน์ธรรมาทร
(เจริญ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
รายละเอียด


พระครูกิตติสารพิสุทธิ์
(ประสิทธิ์)
เจ้าอาวาสวัดศรีประชาราม
รายละเอียด


พระครูวิริยากรโสภณ
(สุนทร)
เจ้าอาวาสวัดหนองกระดูกควาย
รายละเอียด


พระครูสุภัทรธรรมธาดา
(บุญรอด)
เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จใน
รายละเอียด


พระครูวิมลสีลพรต
(แตง)
เจ้าอาวาสวัดกะบกคู่
รายละเอียด


พระครูรุจิธรรมรส
(วันลพ)
เจ้าอาวาสวัดโปร่งเกตุ
รายละเอียด


พระครูพิบูลสมณานุวัตร
(นวน)
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อยคีรีวัน
รายละเอียด


พระครูพิศาลจริยากร
(สมบูรณ์ เลขธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลนาเกลือ
เจ้าอาวาสวัดธรรมสามัคคี
รายละเอียด


พระครูโกศลธรรมาภิรักษ์
(มานพ)
เจ้าอาวาสวัดคลองตาเพชร
รายละเอียด


พระครูพิศาลชลธรรม
(ประวัติ)
เจ้าอาวาสวัดยางเอน
รายละเอียด


พระครูพินิจชลเขต
(พันเรือง)
เจ้าอาวาสวัดหนองเลง
รายละเอียด


พระครูชลญาณวิสุทธิ์
(ถวิล)
เจ้าอาวาสวัดหนองศรีสงวน
รายละเอียด


พระครูโกศลวีราภรณ์
(มนูญ)
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
รายละเอียด


พระครูสวัสดิมงคลธรรม
(เบ็ญจะ)
เจ้าอาวาสวัดมงคลสวัสดิ์
รายละเอียด


พระครูเมตตาธิการี
(ชูชาติ)
เจ้าอาวาสวัดทรงเมตตาวนาราม
รายละเอียด


พระครูโกวิทสุตธรรม
เจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูวิสิฐธรรมโสภณ
(สง่า)
เจ้าคณะตำบลบางพระ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook