พระสงฆ์ จังหวัดชลบุรี - พระสังฆาธิการ

จังหวัดชลบุรี


พระครูโกวิทนิมมานการ
(อำนวย)
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่แก้ว
รายละเอียด


พระครูวิสิฐพัฒนาทร
(ประสิทธิ์)
เจ้าอาวาสวัดแหลมฉบัง
รายละเอียด


พระครูถาวรธรรมวิสิฐ
(วิศิษฐ์)
เจ้าอาวาสวัดดอนดำรงธรรม
รายละเอียด


พระครูวิมลธรรมสถิต
(โสน)
เจ้าคณะตำบลคลองกิ่ว
เจ้าอาวาสวัดหนองชันจันทนาราม
รายละเอียด


พระครูพิศิษฏ์ประชานุกูล
(วิชาญ อธิปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์เขมากร
(เกษม)
เจ้าอาวาสวัดช่องมะเฟือง
รายละเอียด


พระครูชลธารคุณากร
(ปฏิพล)
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมวินิจ
(มนิด)
เจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดระเวิงรังสรรค์
รายละเอียด


พระครูโอภาสสิริวงศ์
(สมพงษ์)
เจ้าอาวาสวัดหนองข่า
รายละเอียด


พระครูไพศาลสันติธรรม
(วิชาญ)
เจ้าอาวาสวัดห้วยปราบ
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิพรหมจรรย์
(ณรงค์)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เรืองสุข
รายละเอียด


พระครูสุชินชยาภิวัฒน์
(สุรชัย สุชินฺโน ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดกลางคลองหลวง
รายละเอียด


พระครูภาวนาวราลังการ
(สมศักดิ์ โสรโท)
เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ปัญญาวุฒิ
(ชินพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ)
เจ้าอาวาสวัดหนองบอนบุญญาราม
รายละเอียด


พระครูพินิจชลธาร
(บรรลือ ลกฺขโณ)
เจ้าอาวาสวัดสันติคีรี
รายละเอียด


พระครูสุวัฒน์ธรรมาทร
(เจริญ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
รายละเอียด


พระครูกิตติสารพิสุทธิ์
(ประสิทธิ์)
เจ้าอาวาสวัดศรีประชาราม
รายละเอียด


พระครูวิริยากรโสภณ
(สุนทร)
เจ้าอาวาสวัดหนองกระดูกควาย
รายละเอียด


พระครูสุภัทรธรรมธาดา
(บุญรอด)
เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จใน
รายละเอียด


พระครูวิมลสีลพรต
(แตง)
เจ้าอาวาสวัดกะบกคู่
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook