พระสงฆ์ จังหวัดชลบุรี - พระสังฆาธิการ

จังหวัดชลบุรี


พระครูไพศาลสิทธิวัฒน์
(จันทนา)
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
วัดคลองมะเดื่อ
รายละเอียด


พระครูไพศาลกิตติคุณ
(สำลี)
เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
เจ้าอาวาสวัดโคกพุทธา
รายละเอียด


พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์
(ชาญณรงค์ อภิชาโต)
เจ้าคณะตำบลเกษตรสุวรรณ
วัดเกษตรสุวรรณ
รายละเอียด


พระครูวิจิตรชลธรรม
เจ้าอาวาสวัดบ้านศาลา
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์ทีปรัตน์
(สมพงษ์ ฐานวโร)
เจ้าคณะตำบลนาเริก
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วนครสวรรค์
รายละเอียด


พระครูอุปถัมภ์ปัญญาธร
(เจริญ ปญฺญาธโร)
เจ้าอาวาสวัดกลางทุมมาวาส
รายละเอียด


พระครูบวรกิตติวัฒน์
(กิตติชัย อธิฐาโน)
เจ้าคณะตำบลพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดพิมพฤฒาราม
รายละเอียด


พระครูกิตติบุญญวัฒน์
(สมเกียรติ)
เจ้าคณะตำบลหนองเหียง
เจ้าอาวาสวัดชุมแสงศรีวนาราม
รายละเอียด


พระครูบริรักษ์รัตนาภรณ์
(วิชิต)
เจ้าคณะตำบลกุฏโง้ง
เจ้าอาวาสวัดไตรรัตน์วนาราม
รายละเอียด


พระครูวิรุฬห์ศีลาจาร
(ไฮ้ ตนฺติปาโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหน้าพระธาตุ
เจ้าอาวาสวัดโคกเพลาะ
รายละเอียด


พระครูสิทธิธรรมานุวัตร
(ประโยชน์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดหลวงพรหมาวาส
รายละเอียด


พระครูวิจิตรธรรมรัตน์
(ขวัญชัย ธมฺมวโร)
เจ้าอาวาสวัดนามะตูม
รายละเอียด


พระครูบรรหารสีลานุวัตร
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองรี
เจ้าอาวาสวัดนาเขื่อน
รายละเอียด


พระครูพิศาลชโลปมคุณ
(ภักดี โสภโณ)
เจ้าคณะตำบลห้วยกะปิ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา
รายละเอียด


พระครูวิจิตรพัฒนโสภณ
(ปิ้น ถามิโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแสนสุข
เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญดอน
รายละเอียด


พระครูโสภิตสุตานุกูล
รองเจ้าอาวาสวัดนอก
รายละเอียด


พระครูอุดมธรรมรส
(ชัยยุทธ อสิญาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดนอก
รายละเอียด


พระครูประจักษ์โพธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดใหม่ท่าโพธิ์
รายละเอียด


พระครูสุธรรมพิสุทธิ์
เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม
รายละเอียด


พระครูชลธีสมานคุณ
เจ้าอาวาสวัดโคกพระศิลาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook