พระสงฆ์ จังหวัดชลบุรี - พระสังฆาธิการ

จังหวัดชลบุรี


พระครูสุภัทรศาสนกิจ
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทรายมูล
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์คีรีเขต
เจ้าอาวาสวัดแปลงเกตุศรีนิคม
รายละเอียด


พระครูถาวรภาวนานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดเขาคีรีรมย์
รายละเอียด


พระครูนิวิฐธรรมมงคล
เจ้าอาวาสวัดเนินตามาก
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์อาจารสุนทร
เจ้าอาวาสวัดท่ากระดาน
รายละเอียด


พระครูประสิทธิ์วรธรรม
เจ้าอาวาสวัดไร่หลักทอง
รายละเอียด


พระครูสาธิตกิตติญาณ
(สมภพ)
เจ้าคณะตำบลศรีราชา
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม
รายละเอียด


พระมหาภูวนาถ อาภากโร ป.ธ.๖
รองเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดหลุมมะนาว
รายละเอียด


พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน ป.ธ.๖
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี
วัดตาลล้อม
รายละเอียด


พระมหาธีรรัตน์ อนนฺตเมธี ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาณรงค์ อุตฺตโร ป.ธ.๕
เจ้าคณะตำบลพลวงทอง
เจ้าอาวาสวัดทับเจริญ
รายละเอียด


พระมหานลวัชร์ ธมฺมจารี ป.ธ.๕
เจ้าคณะตำบลเกาะจันทร์ เขต ๑
วัดพระพุทธบาทเขานางนม
รายละเอียด


พระครูปลัด วรพจน์ วิโรจโน
เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดทวนทอง
รายละเอียด


พระครูปลัด สุทิน กนฺตสีโล
เจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม
เจ้าอาวาสวัดแก้วศิลาราม
รายละเอียด


พระครูปลัด ศุภกิตติ์ สุวิริโย
เจ้าคณะตำบลสำนักบก
เจ้าอาวาสวัดสังกะสี
รายละเอียด


พระครูปลัด สงัด สทฺธาธิโก
เจ้าอาวาสวัดสระลอยประทุมมาวาส
รายละเอียด


พระครูปลัด ไพศาล  วิสาโล
เจ้าอาวาสวัดใต้ต้นลาน
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ธีรพงษ์ ธีรวํโส
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางละมุง
เจ้าอาวาสวัดเขาโพธิ์ทอง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ภูวนาท กิตฺตินาโถ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี - ศรีราชา (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ประเสริฐ อาสโภ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสัตหีบ
วัดบางเสร่คงคาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook