พระสงฆ์ จังหวัดตราด - พระสังฆาธิการ

จังหวัดตราด


พระครูสุวรรณวรประสาธน์
(สัมพันธ์)
เจ้าคณะตำบลเทพนิมิต
วัดพนมพริก
รายละเอียด


พระครูอินทคีรีคณารักษ์
(แก้ว ญาณวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต
รายละเอียด


พระครูสุนทรวรธัช
เจ้าคณะตำบลชำราก (ธ)
วัดวรดิตถาราม
รายละเอียด


พระครูวิโรจน์วิริยคุณ
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดตราด (ธ)
วัดวิสิทธิการาม
รายละเอียด


พระครูกิตติวัฒนคุณ
(เดชา กิตฺติเตโช)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดห้วงพัฒนา
รายละเอียด


พระปลัด ซัน อหึสโก
วัดคลองมะนาว
รายละเอียด


พระปลัด วิษณุ จนฺทโชโต
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแหลมงอบ
เจ้าคณะตำบลบางปิด
วัดทองธรรมชาติ
รายละเอียด


พระปลัด สว่าง อาสโภ ป.ธ.๓
เจ้าอาวาสวัดหนองบอน
รายละเอียด


พระมหาสุรชัย ชวโน ป.ธ.๓
เจ้าคณะตำบลท่าพริก
วัดกลาง
รายละเอียด


พระมหานิพนธ์ สิริธโร ป.ธ.๓
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง
วัดบำโรณ
รายละเอียด


พระมหาวรรณุ สุวณฺโณ ป.ธ.๓
เจ้าอาวาสวัดไทรทอง
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา จรัญ คุณญฺโญ
เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสมุห์ ณัฐพล วรปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ่อไร่
วัดวิเวกวราราม
รายละเอียด


พระสมุห์ ประจวบ วนฺตมโล
เจ้าคณะตำบลแหลมกลัด
เจ้าอาวาสวัดเเหลมกลัด
รายละเอียด


พระสมุห์ พาณิชย์ กิตฺติภทฺโท
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองตราด
วัดหนองโสน
รายละเอียด


พระสมุห์ วุฒิไกร สํวโร
เจ้าอาวาสวัดคลองจาก
รายละเอียด


พระอธิการสนอง
เจ้าอาวาสวัดฆ้อ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook