พระสงฆ์ จังหวัดตราด - พระสังฆาธิการ

จังหวัดตราด


พระครูโอภาสพลากร
(วินัย โอภาโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองตราด
เจ้าอาวาสวัดเนินสูง
รายละเอียด


พระครูนิมิตธรรมบาล
(ระทวย)
เจ้าคณะตำบลสะตอ
วัดเกาะลอย
รายละเอียด


พระครูสุคนธ์สีลสาร
(ปรีชา)
เจ้าคณะตำบลหนองบอน
วัดท่าน้ำล่าง
รายละเอียด


พระครูวิจิตรวรวุฒิ
(ประธาน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองคันทรง
วัดห้วงน้ำขาว
รายละเอียด


พระครูศีลวัฒนากร
(อนันต์)
เจ้าคณะตำบลประณีต
วัดขุมบ่อทรัพย์
รายละเอียด


พระครูสุวรรณวรประสาธน์
(สัมพันธ์)
เจ้าคณะตำบลเทพนิมิต
วัดพนมพริก
รายละเอียด


พระครูอินทคีรีคณารักษ์
(แก้ว ญาณวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต
รายละเอียด


พระครูสุนทรวรธัช
เจ้าคณะตำบลชำราก (ธ)
วัดวรดิตถาราม
รายละเอียด


พระครูวิโรจน์วิริยคุณ
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดตราด (ธ)
วัดวิสิทธิการาม
รายละเอียด


พระครูกิตติวัฒนคุณ
(เดชา กิตฺติเตโช)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดห้วงพัฒนา
รายละเอียด


พระปลัด ซัน อหึสโก
วัดคลองมะนาว
รายละเอียด


พระปลัด วิษณุ จนฺทโชโต
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแหลมงอบ
เจ้าคณะตำบลบางปิด
วัดทองธรรมชาติ
รายละเอียด


พระมหาสุรชัย ชวโน ป.ธ.๓
เจ้าคณะตำบลท่าพริก
วัดกลาง
รายละเอียด


พระมหานิพนธ์ สิริธโร ป.ธ.๓
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง
วัดบำโรณ
รายละเอียด


พระสมุห์ ณัฐพล วรปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ่อไร่
วัดวิเวกวราราม
รายละเอียด


พระสมุห์ ประจวบ วนฺตมโล
เจ้าคณะตำบลแหลมกลัด
เจ้าอาวาสวัดเเหลมกลัด
รายละเอียด


พระสมุห์ พาณิชย์ กิตฺติภทฺโท
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองตราด
วัดหนองโสน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook