พระสงฆ์ จังหวัดระยอง - พระสังฆาธิการ

จังหวัดระยอง


พระครูสารธรรมานุศาสก์
(จำนงค์)
เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ
รายละเอียด


พระครูอาทรพุทธิสาร
(ชาญชัย)
เจ้าอาวาสวัดห้วยยาง
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิญาณโสภณ
(นพ)
เจ้าอาวาสวัดหนองไร่
รายละเอียด


พระครูวิลาศสีลากร
(เกษม)
เจ้าอาวาสวัดปทุมาวาส
รายละเอียด


พระครูสุวิมลศีลขันธ์
(สมบูรณ์)
เจ้าอาวาสวัดห้วยทับมอญ
รายละเอียด


พระครูประภัทรถาวรคุณ
(นิยม)
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
รายละเอียด


พระครูกิตติมังคลากร
(กอบเกียรติ)
เจ้าอาวาสวัดเกาะกลอย
รายละเอียด


พระครูภัทรธรรมดำรง
(ศิริ)
เจ้าอาวาสวัดเขายายพริ้ง
รายละเอียด


พระครูสุนทรคุณานุยุต
(สังเวียน)
เจ้าอาวาสวัดเขาดิน
รายละเอียด


พระครูจันทสรคีรีรักษ์
(อารมย์ จนฺทสโร)
เจ้าอาวาสวัดยางเอน
รายละเอียด


พระครูพิศาลสุตากร
(อำนวย ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอแกลง
เจ้าอาวาสวัดบุนนาค
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิ์ธรรมานุวัตร
(ศุภวัฒน์)
เจ้าคณะอำเภอเขาชะเมา
วัดน้ำใส
รายละเอียด


พระครูวิสิฐสมณการ
(พร)
เจ้าคณะตำบลชากบก
วัดชากกอไผ่
รายละเอียด


พระครูพิพิธวรคุณ
(ปรีชา)
เจ้าคณะอำเภอนิคมพัฒนา
วัดมาบข่า
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัติวิภูษิต
(ธนู อินทฺโชโต ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลมาบยางพร
เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมวาที
(ธนุ)
เจ้าคณะตำบลห้วยทับมอญ
วัดสีระมัน
รายละเอียด


พระครูประจักษ์คุณาภรณ์
(จรัญ)
เจ้าคณะตำบลป่ายุบ
วัดป่ายุบ
รายละเอียด


พระครูวรวงศ์วิวัฒน์
(วีรศักดิ์)
เจ้าคณะอำเภอวังจันทร์
เจ้าอาวาสวัดชุมแสง
รายละเอียด


พระครูประสุตศาสนกิจ
(มณเฑียร ปมุตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชิงเนิน
เจ้าอาวาสวัดปลวกเกตุ
รายละเอียด


พระครูสันติบุรพทิศ
เจ้าคณะอำเภอบ้านฉาง
เจ้าอาวาสวัดชากหมาก
เจ้าอาวาสวัดชากหมาก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook