พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูสิริกิตยาภรณ์
(สมศักดิ์ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
วัดบ้านสิ้ว
รายละเอียด


พระครูนันทธรรมโกศล
(อภินนฺโท)
เจ้าคณะตำบลห้วยแร้ง
วัดเนินยาง
รายละเอียด


พระครูนิมิตธรรมบาล
(ระทวย)
เจ้าคณะตำบลสะตอ
วัดเกาะลอย
รายละเอียด


พระครูสุคนธ์สีลสาร
(ปรีชา)
เจ้าคณะตำบลหนองบอน
วัดท่าน้ำล่าง
รายละเอียด


พระครูสุภัทรสีลาจาร
(สิรภพ)
รองเจ้าคณะอำเภอขลุง
วัดบ่อเวฬุวนาราม
รายละเอียด


พระครูสิริปัญญาวงศ์
(จำลอง ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอขลุง
เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง
รายละเอียด


พระครูอมรธรรมวัฒน์
(ไพศาล)
เจ้าคณะตำบลบ่อเวฬุ
วัดเวฬุวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณวรประสาธน์
(สัมพันธ์)
เจ้าคณะตำบลเทพนิมิต
วัดพนมพริก
รายละเอียด


พระครูพิศาลสุตากร
(อำนวย ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอแกลง
เจ้าอาวาสวัดบุนนาค
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิ์ธรรมานุวัตร
(ศุภวัฒน์)
เจ้าคณะอำเภอเขาชะเมา
วัดน้ำใส
รายละเอียด


พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์
(ณัฐดนัย)
เจ้าคณะอำเภอสอยดาว
วัดสุทธิวารี
รายละเอียด


พระครูรังสรรค์วิหารคุณ
(ประทีป ปญฺญาโภ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกวียนหัก - บางชัน
เจ้าอาวาสวัดบางชัน
รายละเอียด


พระครูวิสิฐสมณการ
(พร)
เจ้าคณะตำบลชากบก
วัดชากกอไผ่
รายละเอียด


พระครูพิพิธวรคุณ
(ปรีชา)
เจ้าคณะอำเภอนิคมพัฒนา
วัดมาบข่า
รายละเอียด


พระครูโสภณวุฒิกร
(วิชา)
เจ้าคณะตำบลท่าใหม่
วัดบุญญวาสวิหาร
รายละเอียด


พระครูไพศาลบุญวัฒน์
(จรินทร์)
เจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน
วัดป่าเทพนิมิต
รายละเอียด


พระครูประภัศร์ธรรมานุยุต
(ฉลวย)
เจ้าคณะตำบลพวา
วัดวังไม้แดง
รายละเอียด


พระครูสุวรรณธีรคุณ
(สุรศักดิ์)
เจ้าคณะตำบลคลองใหญ่
วัดมหาคงคาราม
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมวาที
(ธนุ)
เจ้าคณะตำบลห้วยทับมอญ
วัดสีระมัน
รายละเอียด


พระครูประจักษ์คุณาภรณ์
(จรัญ)
เจ้าคณะตำบลป่ายุบ
วัดป่ายุบ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook