พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูวิรุฬห์ศีลาจาร
(ไฮ้ ตนฺติปาโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหน้าพระธาตุ
เจ้าอาวาสวัดโคกเพลาะ
รายละเอียด


พระครูประทีปวรวัฒน์
(บุญศรี)
เจ้าคณะตำบลไร่หลักทอง
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วคลองหลวง
รายละเอียด


พระครูสิทธิธรรมานุวัตร
(ประโยชน์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดหลวงพรหมาวาส
รายละเอียด


พระครูวิจิตรธรรมรัตน์
(ขวัญชัย ธมฺมวโร)
เจ้าอาวาสวัดนามะตูม
รายละเอียด


พระครูบรรหารสีลานุวัตร
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองรี
เจ้าอาวาสวัดนาเขื่อน
รายละเอียด


พระครูพิศาลชโลปมคุณ
(ภักดี โสภโณ)
เจ้าคณะตำบลห้วยกะปิ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา
รายละเอียด


พระครูวิจิตรพัฒนโสภณ
(ปิ้น ถามิโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแสนสุข
เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญดอน
รายละเอียด


พระครูโสภิตสุตานุกูล
รองเจ้าอาวาสวัดนอก
รายละเอียด


พระครูอุดมธรรมรส
(ชัยยุทธ อสิญาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดนอก
รายละเอียด


พระครูประจักษ์โพธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดใหม่ท่าโพธิ์
รายละเอียด


พระครูสุธรรมพิสุทธิ์
เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม
รายละเอียด


พระครูชลธีสมานคุณ
เจ้าอาวาสวัดโคกพระศิลาราม
รายละเอียด


พระครูสุภัทรศาสนกิจ
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทรายมูล
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์คีรีเขต
เจ้าอาวาสวัดแปลงเกตุศรีนิคม
รายละเอียด


พระครูถาวรภาวนานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดเขาคีรีรมย์
รายละเอียด


พระครูนิวิฐธรรมมงคล
เจ้าอาวาสวัดเนินตามาก
รายละเอียด


พระครูประสิทธิ์วรธรรม
เจ้าอาวาสวัดไร่หลักทอง
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์อาจารสุนทร
เจ้าอาวาสวัดท่ากระดาน
รายละเอียด


พระครูอาทรกิตติคุณ
(อ๋วน กิตฺติคฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดสระบาป
รายละเอียด


พระครูคีรีธรรมสุนทร
เจ้าอาวาสวัดห้วงหิน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook