พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูประภัทร์ชลธรรม
(บรรยงค์ กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลสุรศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูพินิจสมาจาร
(ธูป)
รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา
เจ้าอาวาสวัดนาพร้าว
รายละเอียด


พระครูวิมลธรรมาภิรักษ์
(สมบัติ)
เจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ
เจ้าอาวาสวัดท่อใหญ่
รายละเอียด


พระครูรักขิตวันพิทักษ์
(มนตรี)
เจ้าคณะตำบลบางพระ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดปาลิไลยวัน
รายละเอียด


พระครูวิบูลปริยัติกิจ
(สังขีด จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอศรีราชา
เจ้าอาวาสวัพิบูลสัณหธรรม
รายละเอียด


พระครูวิสาลธรรมทัศน์
(สมศักดิ์)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
เจ้าอาวาสวัดหนองเขิน
รายละเอียด


พระครูพิมลกิจจานุวัตร
(ประทัง)
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
เจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร
รายละเอียด


พระครูวรรัตนาภรณ์
(อำนวย ปญฺญาวโร)
เจ้าคณะตำบลหนองไผ่แก้ว
เจ้าอาวาสวัดป่ายุบบุญญาราม
รายละเอียด


พระครูสุธีสุตาลังการ
(เริงศักดิ์ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลหนองบอนแดง
เจ้าอาวาสวัดบึงบวรสถิตย์
รายละเอียด


พระครูไพบูลธรรมคุณ
(เลิศฤทธิ์)
เจ้าคณะตำบลคลองพลู
วัดคลองพลู
รายละเอียด


พระครูไพจิตรพัฒนการ
(สมนึก)
เจ้าคณะตำบลหนองเสือช้าง
เจ้าอาวาสวัดเขาซก
รายละเอียด


พระครูพิศาลประชานุกิจ
(ดำรง จกฺกวโร)
เจ้าคณะอำเภอหนองใหญ่
เจ้าอาวาสวัดหนองใหญ่ศิริธรรม
รายละเอียด


พระครูถาวรศุภกิจ
(ประเสริฐ)
เจ้าคณะตำบลบ่อกวางทอง
เจ้าอาวาสวัดหนองเกต
รายละเอียด


พระครูไพศาลสิทธิวัฒน์
(จันทนา)
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
วัดคลองมะเดื่อ
รายละเอียด


พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์
(ชาญณรงค์ อภิชาโต)
เจ้าคณะตำบลเกษตรสุวรรณ
วัดเกษตรสุวรรณ
รายละเอียด


พระครูปิยวรรณสถิต
(วิจิตร ปิยวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดพานทอง
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์ทีปรัตน์
(สมพงษ์ ฐานวโร)
เจ้าคณะตำบลนาเริก
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วนครสวรรค์
รายละเอียด


พระครูอุปถัมภ์ปัญญาธร
(เจริญ ปญฺญาธโร)
เจ้าอาวาสวัดกลางทุมมาวาส
รายละเอียด


พระครูโพธาภิราม
(เมี้ยน ยโสธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาวังหิน
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูบวรกิตติวัฒน์
(กิตติชัย อธิฐาโน)
เจ้าคณะตำบลพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดพิมพฤฒาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook