พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูปลัด ประสิทธิ์ สิริจนฺโท
เจ้าคณะตำบลเขาแก้ว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดตาเลียวนอก
รายละเอียด


พระครูปลัด วรพจน์ วิโรจโน
เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดทวนทอง
รายละเอียด


พระครูปลัด สุทิน กนฺตสีโล
เจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม
เจ้าอาวาสวัดแก้วศิลาราม
รายละเอียด


พระครูปลัด ศุภกิตติ์ สุวิริโย
เจ้าคณะตำบลสำนักบก
เจ้าอาวาสวัดสังกะสี
รายละเอียด


พระครูปลัด อนันต์ อกิญฺจโน
เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์
รายละเอียด


พระครูปลัด สงัด สทฺธาธิโก
เจ้าอาวาสวัดสระลอยประทุมมาวาส
รายละเอียด


พระครูปลัด ไพศาล  วิสาโล
เจ้าอาวาสวัดใต้ต้นลาน
รายละเอียด


พระครูปลัด สมเกียรติ สทฺธาธิโก ,ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านนา
รายละเอียด


พระครูปลัด วินัย สจฺจญาโณ
เจ้าอาวาสวัดชำสมอ
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ภูวนาท กิตฺตินาโถ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี - ศรีราชา (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ธีรพงษ์ ธีรวํโส
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางละมุง
เจ้าอาวาสวัดเขาโพธิ์ทอง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ประเสริฐ อาสโภ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสัตหีบ
วัดบางเสร่คงคาราม
รายละเอียด


พระครูวินัยธร สมหมาย กนฺตวีโร
เจ้าอาวาสวัดเซิดสำราญ
รายละเอียด


พระครูวินัยธร วราฤทธิ์ รตนโชโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร พล ถาวรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดทุ่งขวาง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ธีระเวช ธีรพโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูธรรมธร วิชาติ วิชาโต
เจ้าคณะตำบลบ้านโขด
เจ้าอาวาสวัดบุญญราศรี
รายละเอียด


พระครูธรรมธร บุตร สุทฺธจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดดอนทอง
รายละเอียด


พระครูสรวิชัย
(วีระ มหาวีโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลหมอนนาง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งเหียง
รายละเอียด


พระมหาจักราพัฒน์ อาภาโส ป.ธ.๔
เจ้าคณะตำบลบ้านค่าย
เจ้าอาวาสวัดอ่างแก้ว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook