พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระมหากุศล กุสลภทฺโท ป.ธ.๔
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง
วัดป่าประดู่
รายละเอียด


พระมหาอดิศักดิ์ เตชปญฺโญ ป.ธ.๔
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอขลุง
วัดสวนมะม่วง
รายละเอียด


พระมหาธงชัย มหาวิริโย ป.ธ.๔
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองใหญ่
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
รายละเอียด


พระมหาศุภจิตร์ ธมฺมาโภ ป.ธ.๔
เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารัญญิกกาวาส
รายละเอียด


พระปลัด บังเอิญ อินฺทวํโส
เจ้าอาวาสวัดบ้านนา
รายละเอียด


พระปลัด ซัน อหึสโก
วัดคลองมะนาว
รายละเอียด


พระปลัด พร้อม ถาวโร
เจ้าคณะตำบลทุ่งขนาน
วัดน้ำซับตาพุด
รายละเอียด


พระปลัด เวชยันต์ ฐิตสทฺโธ
วัดพลับ
รายละเอียด


พระปลัด นคร ชยธมฺโม
เจ้าคณะตำบลทับช้าง
วัดปะตงวนาราม
รายละเอียด


พระปลัด สุพัฒน์ สุภทฺโท
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอนายายอาม
เจ้าคณะตำบลวังโตนด
วัดวังหิน
รายละเอียด


พระปลัด สาย ปญฺญากโร
เจ้าคณะตำบลเทพนิมิต
วัดบึงชนัง
รายละเอียด


พระปลัด ธีรพิสิษฐ์ จนฺทสาโร ป.ธ.๓
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านฉาง
วัดชลธาราม
รายละเอียด


พระปลัด สมเจตน์ สิริจนฺโท
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปลวกแดง
วัดโขด (ทิมธาราม)
รายละเอียด


พระปลัด ธนาวุฒิ ชุติวณฺโณ
วัดถนนกะเพรา
รายละเอียด


พระปลัด สมพร ภทฺทวโร
เจ้าคณะตำบลปากน้ำกระแส - คลองปูน
วัดตะเคียนงาม
รายละเอียด


พระปลัด ครรชิต ชิตมาโร
เจ้าคณะตำบลกร่ำ - ชากโดน
วัดป่ากร่ำ
รายละเอียด


พระปลัด สหโชติ มานิโต
เจ้าคณะตำบลหนองตาคง
วัดคลองบอน
รายละเอียด


พระปลัด สมพงษ์ ฐานจารี
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
วัดแพร่งขาหยั่ง
รายละเอียด


พระปลัด ประเสริฐ กตวณฺโณ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
วัดไผ่ล้อม
รายละเอียด


พระปลัด วิษณุ จนฺทโชโต
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแหลมงอบ
เจ้าคณะตำบลบางปิด
วัดทองธรรมชาติ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook