พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระชัชวาล ธีรโรจโน
วัดเขาบางทราย
รายละเอียด


พระอธิการธาตุ อธิปญฺโญ
เจ้าคณะตำบลปะตง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน
รายละเอียด


พระอธิการสุรสิทธิ์ อคฺควโร
เจ้าคณะตำบลหนองตะพาน
เจ้าอาวาสวัดหนองกะบอก
รายละเอียด


พระปิยวัฒน์ จิตฺตสํวโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอวังจันทร์
วัดชุมแสง
รายละเอียด


พระพงษ์ศักดิ์ พทฺธธมฺโม
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอแกลง
วัดบุนนาค
รายละเอียด


พระโชคชัย อภิธมฺโม
วัดป่าคลองกุ้ง
รายละเอียด


พระวรวุฒิ นนฺทวโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง (ธ)
วัดเขาบางทราย
รายละเอียด


เจ้าอธิการสิทธิพร ธมฺมวโร
เจ้าคณะตำบลวัดสุวรรณ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งศาลา
รายละเอียด


เจ้าอธิการไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร
เจ้าคณะตำบลเกาะจันทร์ เขต ๒
วัดป่าโชติธรรม
รายละเอียด


พระมนัส มหาวิริโย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอ่างเวียน
รายละเอียด


พระอธิการยงยศ จนฺทวณฺโณ
เจ้าสำนักสงฆ์เขาอ่างแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการอนันต์ อานนฺโท
เจ้าอาวาสวัดกุฏโง้ง
รายละเอียด


พระบุญมี เขมวีโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองไก่เถื่อน
รายละเอียด


พระนิยม สุธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทรงธรรม
รายละเอียด


พระอธิการปัทมากร ฐานปุญฺโญ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดเนินหลังเต่า
รายละเอียด


พระสนิท อาทิจฺจวํโส
รองเจ้าอาวาสวัดบ้านศาลา
รายละเอียด


พระอธิการบุญสืบ รกฺขิตสีโล
เจ้าอาวาสวัดหนองขยาด
รายละเอียด


พระประทาน ปิยธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองม่วงเก่า
รายละเอียด


พระอธิการบุญช่วย วิชโย
เจ้าอาวาสวัดห้วยสูบ
รายละเอียด


พระอธิการชัยวัฒน์ ชยฺยวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดหนองสังข์ประชาบำรุง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook