พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระปรีดา สกฺกธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนากระรอก
รายละเอียด


พระศุภนิติ สุทฺธิสทฺโธ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งขวาง
รายละเอียด


พระอธิการธนพล กตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงใหม่
รายละเอียด


พระอธิการอาภากร อนาลโย
เจ้าอาวาสวัดแปลงกระถิน
รายละเอียด


พระอธิการผัน มหาวุฒฺโฑ
เจ้าอาวาสวัดโคกพนมดี
รายละเอียด


พระอธิการอาวุธ ธมฺมาวุโธ
เจ้าอาวาสวัดเนินสมบูรณ์
รายละเอียด


พระอธิการบรรลือ ลกฺขโณ
เจ้าอาวาสวัดสันติคีรี
รายละเอียด


พระอธิการดุสิต
เจ้าอาวาสวัดพรหมาวาส
รายละเอียด


พระอธิการมนตรี อินทรํโส
เจ้าอาวาสวัดมาบไผ่โภชนาราม
รายละเอียด


พระอธิการสนอง
เจ้าอาวาสวัดฆ้อ
รายละเอียด


พระอธิการชินพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ
เจ้าอาวาสวัดหนองบอนบุญญาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook