พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูขันติธรรมาภิรักษ์
(สุดเอื้อม)
เจ้าคณะตำบลเนินพระ
เจ้าอาวาสวัดกรอกยายชา
รายละเอียด


พระครูประภัศร์โพธิคุณ
(รัตน์)
เจ้าคณะตำบลหนองบัว เขต ๒
วัดป่าหวาย
รายละเอียด


พระครูพินิตกิจจานุกูล
(เบ๊)
เจ้าคณะตำบลตะปอน - ขลุง
วัดวันยาวบน
รายละเอียด


พระครูศีลานุโลมคุณ
(ปฐม กิตฺติภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่
เจ้าอาวาสวัดเนินสี่
รายละเอียด


พระครูปัญญาวรวัฒน์
(เลื่อน)
เจ้าคณะตำบลมาบตาพุด
วัดห้วยโป่ง
รายละเอียด


พระครูรังสรรค์พัฒนาทร
เจ้าคณะตำบลปะตง
เจ้าอาวาสวัดพิกุลรังสรรค์
รายละเอียด


พระครูวิกรมศาสนกิจ
(เจตจำนงค์ จิรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
เจ้าอาวาสวัดมาบฟักทอง
รายละเอียด


พระครูวิจิตรกิจจากร
(สมวงษ์)
เจ้าคณะตำบลโคกเพลาะ
เจ้าอาวาสวัดเนินสังข์สฤษฎาราม
รายละเอียด


พระครูประภาตสีลาภรณ์
(จิตรเทพ ญาณสีโล)
เจ้าคณะตำบลสามพี่น้อง
เจ้าอาวาสวัดวังอีแอ่น
รายละเอียด


พระครูปัญญาจันทโชติ
(สุชาติ โชติปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเกาะขวาง
วัดอ่างหิน
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ปทุมาภรณ์
(สมใจ ชินปุตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองขุด
เจ้าอาวาสวัดหนองบัว
รายละเอียด


พระครูสุเมธจริยาลังการ
(ประมวล)
เจ้าคณะตำบลเกาะช้าง
เจ้าอาวาสวัดคลองสน
รายละเอียด


พระครูจารุเขมากร
(ถาวร ถาวโร)
เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิ์จันโทภาส
(ประภาส ปภาโส)
เจ้าคณะตำบลขุนซ่อง เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทคุณาราม
รายละเอียด


พระครูสุทธิธรรมสมาจาร
(จำเนียร)
เจ้าอาวาสวัดเก่าโบราณ
รายละเอียด


พระครูธรรมปรีชากร
(ธีระเวทย์ ปุญญฺมโน)
เจ้าอาวาสวัดแหลมทอง
รายละเอียด


พระครูชลธีสมานกิจ
(อารมณ์ อาภากโร ป.ธ.๕)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลแสนสุข
เจ้าอาวาสวัดไตรมุขชยาราม
รายละเอียด


พระครูสาทรวรกิตติ์
(พลภัทร)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จนอก
รายละเอียด


พระครูสุนทรรัตนาภิรม
(นฤพล)
รักษาการเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แก้ว
รายละเอียด


พระครูโกวิทนิมมานการ
(อำนวย)
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่แก้ว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook