พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูอนุกูลสังฆการ
(ยงยุทธ)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
เจ้าคณะตำบลเขาบายศรี
เจ้าอาวาสวัดชมภูคีรีธาราม
รายละเอียด


พระครูสุธรรมกิจจาทร
(ตี๋)
เจ้าคณะตำบลนายายอาม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนายายอาม
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์วิหารกิจ
(วิวัฒน์ วิวฒฺฑโน)
เจ้าคณะตำบลเขาวงกต
วัดหนองสร้อย
รายละเอียด


พระครูวิริยกิจจานุรักษ์
(สุเทพ)
เจ้าคณะตำบลปะตง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยมงคล
รายละเอียด


พระครูโฆษิตวิริยคุณ
(ธงชัย)
เจ้าคณะตำบลหนองโสน
เจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ด
รายละเอียด


พระครูอรรถกิจพิมล
(ประสิทธิ์ อตฺถโกสโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง
เจ้าอาวาสวัดใหม่พระยาทำ
รายละเอียด


พระครูวิมลธรรมพิทักษ์
(อำนวย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลตะกาดเง้า
วัดหนองคัน
รายละเอียด


พระครูโสภณวุฒิกร
(วิชา)
เจ้าคณะตำบลท่าใหม่
วัดบุญญวาสวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิศาลศาสนกิจ
(สนิท)
เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง (ธ)
วัดป่าคีรีเขต
รายละเอียด


พระครูสุธรรมาทร
(สุรินทร์)
เจ้าคณะตำบลเนินทราย
วัดธรรมาภิมุข
รายละเอียด


พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ
(คำนึง สิริภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลบางละมุง
เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม
รายละเอียด


พระครูภาวนาขันตยากร
(เกรียงศักดิ์ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลนามะตูม
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงเก่า
รายละเอียด


พระครูกิตติญาณวิจักษ์
(จักรกฤษณ์)
เจ้าคณะตำบลบ่อพลอย
วัดเนินตากแดด
รายละเอียด


พระครูภาวนาจันทโรภาส
(ไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลปัถวี
เจ้าอาวาสวัดจันทร์แสงศรี
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิ์วินยาภิรม
(วินัย วิสุทฺสีโล)
เจ้าคณะตำบลพนานิคม
เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
รายละเอียด


พระครูสถิตบูรพาธรรม
(ถิรเดช)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน
เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน เขต ๒
วัดคลองตาคง
รายละเอียด


พระครูโสภณสาสนานุรักษ์
(เกียรติศักดิ์)
เจ้าคณะตำบลคลองน้ำเค็ม
วัดบางสระเก้า
รายละเอียด


พระครูวิจิตรรัตนาภรณ์
(สมจิตร)
เจ้าคณะตำบลนนทรีย์
วัดนนทรีย์
รายละเอียด


พระครูภัทรกิจสุนทร
(สาย)
เจ้าคณะตำบลบ้านบึง
เจ้าอาวาสวัดอ่างเวียน
รายละเอียด


พระครูขันติธรรมาภิรักษ์
(สุดเอื้อม)
เจ้าคณะตำบลเนินพระ
เจ้าอาวาสวัดกรอกยายชา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook