พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูบวรสาธุกิจ
(ประเสริฐ)
เจ้าอาวาสวัดศรีวโนภาส
รายละเอียด


พระครูจันทรกิจโสภณ
(สฤษดิ์ จนฺทสโร)
เจ้าคณะตำบลชากไทย
เจ้าอาวาสวัดวังทอง
รายละเอียด


พระครูพิศาลจันโทปมคุณ
(มาทัญ ถาวโร)
เจ้าคณะตำบลคลองน้ำเค็ม
เจ้าอาวาสวัดบางกะไชย
รายละเอียด


พระครูโกศลสาธุการ
(ไพศาล รกฺขิตธมฺโม)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอมะขาม
เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
รายละเอียด


พระครูจันทกิจโสภณ
(ปฐม มนุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดเกวียนหัก
รายละเอียด


พระครูสุชินชยาภิวัฒน์
(สุรชัย สุชินฺโน ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดกลางคลองหลวง
รายละเอียด


พระครูภาวนาวราลังการ
(สมศักดิ์ โสรโท)
เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม
รายละเอียด


พระครูประภาสสิริวัฒน์
(วัฒนา)
เจ้าอาวาสวัดปากแพรก
รายละเอียด


พระครูสุวัฒน์ธรรมาทร
(เจริญ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
รายละเอียด


พระครูวิธานสุพัฒนกิจ
(วินา ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดพลา
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิสารโสภิต
(สมศักดิ์)
เจ้าคณะตำบลเนินฆ้อ
เจ้าอาวาสวัดเนินฆ้อ
รายละเอียด


พระครูกิตติสารพิสุทธิ์
(ประสิทธิ์)
เจ้าอาวาสวัดศรีประชาราม
รายละเอียด


พระครูวิริยากรโสภณ
(สุนทร)
เจ้าอาวาสวัดหนองกระดูกควาย
รายละเอียด


พระครูสุภัทรธรรมธาดา
(บุญรอด)
เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จใน
รายละเอียด


พระครูวิมลสีลพรต
(แตง)
เจ้าอาวาสวัดกะบกคู่
รายละเอียด


พระครูรุจิธรรมรส
(วันลพ)
เจ้าอาวาสวัดโปร่งเกตุ
รายละเอียด


พระครูพิบูลสมณานุวัตร
(นวน)
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อยคีรีวัน
รายละเอียด


พระครูสารธรรมานุศาสก์
(จำนงค์)
เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ
รายละเอียด


พระครูอาทรพุทธิสาร
(ชาญชัย)
เจ้าอาวาสวัดห้วยยาง
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิญาณโสภณ
(นพ)
เจ้าอาวาสวัดหนองไร่
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook