พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูวิลาศสีลากร
(เกษม)
เจ้าอาวาสวัดปทุมาวาส
รายละเอียด


พระครูสุวิมลศีลขันธ์
(สมบูรณ์)
เจ้าอาวาสวัดห้วยทับมอญ
รายละเอียด


พระครูธวัชจันโทภาส
(พิชิต)
เจ้าอาวาสวัดคลองลาว
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิธรรมวงศ์
(สุทธินันท์)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเกาะช้าง
เจ้าอาวาสวัดอ่างกระป่อง
รายละเอียด


พระครูพิมลธรรมประภาส
(เหล็ง)
เจ้าอาวาสวัดลำดวน
รายละเอียด


พระครูพิศาลจริยากร
(สมบูรณ์ เลขธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลนาเกลือ
เจ้าอาวาสวัดธรรมสามัคคี
รายละเอียด


พระครูโกศลธรรมาภิรักษ์
(มานพ)
เจ้าอาวาสวัดคลองตาเพชร
รายละเอียด


พระครูพิศาลชลธรรม
(ประวัติ)
เจ้าอาวาสวัดยางเอน
รายละเอียด


พระครูพินิจชลเขต
(พันเรือง)
เจ้าอาวาสวัดหนองเลง
รายละเอียด


พระครูชลญาณวิสุทธิ์
(ถวิล)
เจ้าอาวาสวัดหนองศรีสงวน
รายละเอียด


พระครูโกศลวีราภรณ์
(มนูญ)
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
รายละเอียด


พระครูสวัสดิมงคลธรรม
(เบ็ญจะ)
เจ้าอาวาสวัดมงคลสวัสดิ์
รายละเอียด


พระครูเมตตาธิการี
(ชูชาติ)
เจ้าอาวาสวัดทรงเมตตาวนาราม
รายละเอียด


พระครูประภัทรถาวรคุณ
(นิยม)
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
รายละเอียด


พระครูกิตติมังคลากร
(กอบเกียรติ)
เจ้าอาวาสวัดเกาะกลอย
รายละเอียด


พระครูภัทรธรรมดำรง
(ศิริ)
เจ้าอาวาสวัดเขายายพริ้ง
รายละเอียด


พระครูสุนทรคุณานุยุต
(สังเวียน)
เจ้าอาวาสวัดเขาดิน
รายละเอียด


พระครูบูรพานิมมานการ
(อุทัย)
เจ้าอาวาสวัดเนินเนรมิต
รายละเอียด


พระครูคชคีรีบริรักษ์
(สิงห์)
เจ้าอาวาสวัดเขารูปช้าง
รายละเอียด


พระครูประโชติสิทธิธรรม
(ประวิทย์)
เจ้าอาวาสวัดวังแซ้ม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook