พระสงฆ์ ภาค๑๔ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๔


พระมงคลวรสิทธิ
(ยิ้ม อิสฺสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า
รายละเอียด


พระพิพัฒน์ศึกษากร
(พนม รตนาโภ)
เจ้าคณะอำเภอสามพราน
เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ
รายละเอียด


พระมงคลพัฒนาภรณ์
(ดิเรก ปิติทานนฺโท)
เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว
เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
รายละเอียด


พระญาณวิกรม
(อุเทน สิริสาโร)
เจ้าอาวาสวัดท่าไม้
รายละเอียด


พระวินัยโกศล
(ธัญญวัฒน์ เขมธโร)
เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเสนหา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปราการลักษาภิบาล
(สมพงษ์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว
รายละเอียด


พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
(ประไพ ปุญฺญกาโม ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร
(ดิลก ปริสุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม
เจ้าอาวาสวัดภูมิพาราราม
รายละเอียด


พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์
(ศุภชัย ป.ธ.๕ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย
เจ้าอาวาสวัดทุ่งมะสัง
รายละเอียด


พระครูสิริกาญจโนภาส
(สมบุญ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ
เจ้าอาวาสวัดเขาวัง
รายละเอียด


พระครูพิศาลจารุวรรณ
รองเจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งกระบ่ำ
รายละเอียด


พระครูอดุลพัฒนาภรณ์
(ประเทือง จารุมโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
เจ้าอาวาสวัดเดชานุสรณ์
รายละเอียด


พระครูสาครพิพัฒนโสภณ
(พิมาย ถิรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลนาโคก
เจ้าอาวาสวัดนาโคก
รายละเอียด


พระครูจริยาภิรัต
(ประยูร สุจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าอาวาสวัดดงสัก
รายละเอียด


พระครูเกษมกาญจนสิทธิ์
(ศักดิ์ดา เขมจาโร)
เจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย
เจ้าอาวาสวัดท่าเสด็จ
รายละเอียด


พระครูโสภณคุณาธาร
(สิงโต ปสนฺนจิตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
เจ้าอาวาสวัดสาลี
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์
(ครรชิต คุณวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
รายละเอียด


พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙ ,ดร.
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาไพบูลย์ วิปุโล ป.ธ.๙
เจ้าอาวาสวัดป่าญาณคุตโต
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook