พระสงฆ์ ภาค๑๔ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๔


พระครูปฐมธรรมรักษ์
(ประสิทธิชัย ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลโพรงมะเดื่อ
เจ้าอาวาสวัดโพรงมะเดื่อ
รายละเอียด


พระครูพินิตสุตาคม
(สมพงษ์ สุตาคโม)
เจ้าคณะตำบลห้วยขวาง
เจ้าอาวาสวัดลาดหญ้าไทร
รายละเอียด


พระครูโกศลคชเขต
(สวรรค์ อตฺถโกสโล)
รองเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง
วัดด่านช้าง
รายละเอียด


พระครูศาสนกิจจานุยุต
(จำนงค์ นรินฺโท)
เจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าไซ
เจ้าอาวาสวัดหนองทราย
รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองหลวง
รายละเอียด


พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์
(บุญเรือง กิตฺติปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพุมุด
รายละเอียด


พระครูวิบูลกาญจโนภาส
(สมบัติ ปริปุณฺโณ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูพุทธมัญจาภิบาล
เจ้าคณะตำบลพระแท่น
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูไพศาลธรรมวงศ์
(สมศักดิ์ กตวฑฺฒโน)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดแค
รายละเอียด


พระครูปัญญาสุวรรณวัฒน์
(สุชิน)
เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
วัดโพธิ์ท่าทราย
รายละเอียด


พระครูกิตติชัยกาญจน์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโสภณวีรานุวัตร ,ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูโสภณสิทธิการ
(วสันต์ อนุปตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดพยัคฆาราม
รายละเอียด


พระครูศรีกาญจนวิสุทธิ์
(ไพรัช อินฺทวิสุทฺโธ ป.ธ.๖)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูกาญจนสุตาภรณ์
(ณัฐพล ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูอุดมรัตนวัฒน์
(ประจักษ์ อุตฺตมปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
รายละเอียด


พระครูปฐมธีรวัฒน์
(บัญชา ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูดิลกคณานุสิฐ
(สมชาย เตชพโล ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลท่าระหัด
เจ้าอาวาสวัดท่าโขลง
รายละเอียด


พระครูวิจิตรวราลังการ
(อนันต์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสำปะซิว
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์
(สัญทัต)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย
รายละเอียด


พระครูสาครสิทธิวิมล
(ชลอ วิมโล)
เจ้าอาวาสวัดศาลพันท้ายนรสิงห์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook