พระสงฆ์ ภาค๑๔ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๔


พระครูพิพัฒน์วุฒิกร
(สุธีร์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมมงคล
(สมจิตร์)
เจ้าอาวาสวัดมงคลประชาราม
รายละเอียด


พระครูโสภิตสุตการ
(บุญโปรด ธมฺมธีโร)
เจ้าอาวาสวัดบางแม่หม้าย
รายละเอียด


พระครูวิธานธรรมนาถ
(อนุศักดิ์)
เจ้าคณะตำบลกำแพงแสน
เจ้าอาวาสวัดทุ่งกระพังโหม
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมวัฒน์
(ภิรุณ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมหาชัยคล้ายนิมิตร
รายละเอียด


พระครูอุตตรการบดี
(เกษมสันต์ เขมเสฏฺโฐ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปฐมธรรมวงศ์
(สุรศักดิ์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพิศาลเจติยภาณี
(มนูญ มนุญฺโญ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูอนุกูลพิศาลกิจ
(สำอางค์ ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดบางพระ
รายละเอียด


พระครูโกศลธรรมรัตน์
(ประพันธ์ จิตฺตกโร)
รองเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
เจ้าอาวาสวัดวังน้ำเขียว
รายละเอียด


พระครูสิริสาครธรรม
(จำนงค์ คุณงฺโค ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ
รายละเอียด


พระครูศรีธรรมวราภรณ์
(จีรพันธ์ ธมฺมปสฏฺโฐ ป.ธ.๖)
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสิริสิกขกิจ
(พลลภัตม์ สิกฺขาสโภ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดแหลมมะเกลือ
รายละเอียด


พระครูศรีกาญจนากร
(สรรเสริญ นาโค ป.ธ.๖)
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา
เจ้าอาวาสวัดพุประดู่
รายละเอียด


พระครูวิชัยธรรมานุกูล
(วันชัย ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดสระสี่เหลี่ยม
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัติวิธาน
(แม้น คุปตรํสี ป.ธ.๖ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี
รายละเอียด


พระครูปฐมพิทยาภรณ์
(สมพงษ์ ภทฺทาจาโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปริยัติวรางกูร ป.ธ.๔
เจ้าอาวาสวัดหน่อพุทธางกูร
รายละเอียด


พระครูศรีสุวรรณากร
(สุพรรณ สุวณฺโณ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
รายละเอียด


พระครูสิริวรรณโสภิต
(วริศ ปสนฺโน ป.ธ.๕)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ
เจ้าอาวาสวัดธารน้ำร้อน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook