พระสงฆ์ ภาค๑๔ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๔


พระครูภาวนาเจติยคุณ
(วิทาง ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิลาศกาญจนธรรม
(เล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
รายละเอียด


พระครูดิลกวัฒนาภรณ์
(สมชาย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองบ่อ
วัดบางซอ
รายละเอียด


พระครูกาญจนวัฒน์
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
วัดถ้ำพุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูสุวรรณธรรมวัฒน์
(เปล่ง)
เจ้าคณะตำบลมดแดง
วัดวังพลับใต้
รายละเอียด


พระครูวิสาลวรานุวัตร
(พงษ์ระพี)
เจ้าคณะตำบลบ้านสระ
วัดหนองสังข์ทอง
รายละเอียด


พระครูศรีกาญจนกิตติ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสุตกิจวิธาน
(ไพโรจน์ ญาณวีโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเขาล้านธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูชลประชาพิพัฒน์
เจ้าอาวาสวัดชลประชาเทพนิมิตร กิตติมศักดิ์
รายละเอียด


พระครูอมรศุภกิจ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังวรวีรวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดศรีบัวบาน
รายละเอียด


พระครูวิมลปริยัตยาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดอู่ยา
รายละเอียด


พระครูนิมิตกัลยาณวัตร
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต
รายละเอียด


พระครูปฐมโชติวัฒน์
(เสวก โชติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลวัดละมุด
เจ้าอาวาสวัดละมุด
รายละเอียด


พระครูอาทรสุวรรณคุณ
(สุบิน)
เจ้าคณะตำบลย่านยาว
วัดบางขวาก
รายละเอียด


พระครูยติธรรมานุยุต
(สมทรง ธมฺมทินฺโน)
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระครูสาครธรรมโชติ
(ปรีชา ติสฺสวํโส)
รองเจ้าคณะตำบลยกกระบัตร
เจ้าอาวาสวัดยกกระบัตร
รายละเอียด


พระครูปฐมสาธุวัฒน์
(คณิศร ฐิตสาโร)
เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร
รายละเอียด


พระครูพิศาลบุญญากร
(เฟื่อง กตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดนราภิรมย์
รายละเอียด


พระครูวรดิตถานุยุต
(สังเวย คเวสโก)
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
เจ้าอาวาสวัดท่าพูด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook