พระสงฆ์ ภาค๑๔ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๔


พระมหาเสวย ติสฺสวํโส ป.ธ.๗
เจ้าคณะตำบลศีรษะทอง
เจ้าอาวาสวัดน้อยเจริญสุข
รายละเอียด


พระมหาชาญชัย ชยาภิภู ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาจำปา สิริยโส ป.ธ.๗
เจ้าคณะตำบลสนามคลี
เจ้าอาวาสวัดสกุณปักษี
รายละเอียด


พระมหาบุญเผื่อน สุจิตฺโต ป.ธ.๗
เจ้าอาวาสวัดสระสี่มุม
รายละเอียด


พระครูปลัดสาธุวัฒน์
เจ้าคณะตำบลทัพหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตะกู
รายละเอียด


พระครูปลัดเมธาวัฒน์
(วิฑูรย์ วิทูโล)
เจ้าคณะตำบลสมเด็จเจริญ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดรัชดาภิเษก
รายละเอียด


พระครูปลัดสิทธิวัฒน์
(คมน์กฤตย์ กิตฺติจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
รายละเอียด


พระครูปลัดโพธิวรวัฒน์
(ถาวร ถาวโร ป.ธ.๓)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูคชเขตบุรารักษ์
(คมสันต์ ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง
วัดหนองมะค่าโมง
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์
(พเยาว์ เตชธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางเลน
เจ้าอาวาสวัดสุขวัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูสาครธรรมประสิทธิ์
(บุญเลิศ อภิรโต ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เจ้าอาวาสวัดหลังศาลประสิทธิ์
รายละเอียด


พระครูปริยัติกาญจนโสภณ ป.ธ.๔
รองเจ้าคณะอำเภอหนองปรือ
เจ้าอาวาสวัดสมเด็จเจริญ
รายละเอียด


พระครูสีลกาญจนาธาร
(สาคร สีลธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลรางหวาย
เจ้าอาวาสวัดห้วยกรด
รายละเอียด


พระครูอนุรักษ์กาญจนาทร
เจ้าคณะตำบลลุ่มสุ่ม เขต ๒
วัดพุน้อย
รายละเอียด


พระครูโสภณกาญจนคุณ
(กลฺยาโณ)
เจ้าคณะตำบลหลุมรัง
วัดหลุมรัง
รายละเอียด


พระครูสิริกาญจโนบล
(วชิรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้า
วัดเขาเทพนิมิต
รายละเอียด


พระครูปัญญากาญจนาภรณ์
(ปรีชา ฉนฺทโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา
เจ้าอาวาสวัดห้วยตะเคียน
รายละเอียด


พระครูสุนทรกาญจนคุณ
(พล ปญฺญาคโม ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากแพรก
วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์
รายละเอียด


พระครูวิมลปริยัติกิจ
(นิรมล ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบางปลาม้า เขต ๒
วัดขุนไกร
รายละเอียด


พระครูวิสิฐปัญโญภาส
(ประเสริฐ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลทับตีเหล็ก
วัดแก้ว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook