พระสงฆ์ ภาค๑๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๕


พระครูปริยัติวุฒิกร
(มงคล ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
รายละเอียด


พระครูสารกิจสุนทร
(บุนพัง)
เจ้าอาวาสวัดหนองรี
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์
(ทวี)
เจ้าอาวาสวัดตาลเรียง
รายละเอียด


พระครูปัญญาภัทราภรณ์
(จิรภัทร)
เจ้าอาวาสวัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
รายละเอียด


พระครูจารุมิสกวรรณ
(ทองเจือ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองแก
รายละเอียด


พระครูอุปถัมภ์ปุญญสาร
(บุญเชิด รตฺนนาโถ)
เจ้าอาวาสวัดเขาดิน
รายละเอียด


พระครูวิมลถิรคุณ
(เสถียร)
เจ้าอาวาสวัดเขานกกระจิบ
รายละเอียด


พระครูอรัญปริยัติคุณ
(ราเชน ธมฺมรโส ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองพันจันทร์
เจ้าอาวาสวัดหนองพันจันทร์
รายละเอียด


พระครูภาวนาอินทวงศ์
(เฉลียว อินฺทวํโส)
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง
รายละเอียด


พระครูภาวนาวุฒิคุณ
(เสน่ห์)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง
รายละเอียด


พระครูภาวนาวัชราภรณ์
(พฤหัส)
เจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วง
รายละเอียด


พระครูพิมลภาวนานุศาสก์
(วินัย อคฺคปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
รายละเอียด


พระครูสุมนธรรมสถิต
(โสธร)
เจ้าอาวาสวัดสุมนาวาส
รายละเอียด


พระครูวุฒิธรรมาภรณ์
(ณัฐวุฒิ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูสุธรรมพิจิตร
(เสนาะ)
เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อตะวันตก
รายละเอียด


พระครูอรัญกันทราภิรม
(บุญทิ้ง)
เจ้าอาวาสวัดหนองกลางดง
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิธรรมากร
(มานัส)
เจ้าอาวาสวัดหุบมะกล่ำ
รายละเอียด


พระครูประภัสสรสมณวัตร
(อานันท์)
เจ้าอาวาสวัดโคกพระราชธรรมเสนานี
รายละเอียด


พระครูอภิรักษ์รัตนากร
(บุญมา)
เจ้าอาวาสวัดมณีลอย
รายละเอียด


พระครูถิรญาณประยุต
(อำไพ)
เจ้าอาวาสวัดตาผา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook