พระสงฆ์ ภาค๑๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๕


พระอธิการสมชาย กตโม
เจ้าอาวาสวัดทองอินทร์
รายละเอียด


พระสมาน เตชธมฺโม
หัวหน้าสำนักสงฆ์กลางไชยราช
รายละเอียด


พระอธิการประเสริฐ สุนฺทรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดสาเก
รายละเอียด


พระอธิการคงศักดิ์ กิตฺติสทฺโธ
เจ้าอาวาสวัดดอนอารีย์
รายละเอียด


พระอธิการศิระพงค์ วรทินฺโน
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสีเสียด
รายละเอียด


พระอธิการจารึก ปสนฺนจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดพระหินวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการสุทธิศักดิ์ สุทฺธิสกฺโก
เจ้าอาวาสวัดหนองจันทร์หอม
รายละเอียด


พระอธิการกิจจา กิจฺจสาโร
เจ้าอาวาสวัดกำมะเสน
รายละเอียด


พระอธิการบุญช่วย ปุณฺณโก
เจ้าอาวาสวัดปากแพรก
รายละเอียด


พระอธิการมนัส สจฺจญาโณ
เจ้าอาวาสวัดคอกช้างเผือก
รายละเอียด


พระจรูญ ฉนฺทธมฺโม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาลักษณ์จันทน์
รายละเอียด


พระณิชพน พลญาโณ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบางสะพาน
วัดทางสาย
รายละเอียด


พระอธิการอุทัย อิสฺสรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดประชาโฆสิตาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook