พระสงฆ์ ภาค๑๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๕


พระครูประทีปธีรคุณ
(จันทร์ ธมฺมธีโร)
เจ้าคณะตำบลอ่าวน้อย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดคั่นกระได
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ธรรมรักษ์
(บุญยืน ธมฺมปาโล)
เจ้าคณะตำบลทองมงคล
เจ้าอาวาสวัดทองมงคล
รายละเอียด


พระครูโสภณวนารักษ์
(เอกราช เอกราโช)
เจ้าคณะตำบลร่อนทอง
เจ้าอาวาสวัดดงไม้งาม
รายละเอียด


พระครูวิสิฐสาธุการ
(เด่นดวง ธนนาโค)
เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาไม้รวก
รายละเอียด


พระครูวิจิตพัฒนานุกูล
(สมาน สุขวทฺฒโร)
เจ้าคณะตำบลหินเหล็กไฟ
เจ้าอาวาสวัดหนองตะเภา
รายละเอียด


พระครูโอภาสอรัญวัตร
(อรุณ)
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดนาสมอ
รายละเอียด


พระครูวีรธรรมพิทักษ์
(วิรัตน์ วีรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลกำเนิดนพคุณ
เจ้าอาวาสวัดนาผักขวง
รายละเอียด


พระครูถาวรธรรมสาร
(วิรัตน์)
เจ้าคณะตำบลกุยบุรี เขต ๓
วัดเขาลั่นทม
รายละเอียด


พระครูประจักษ์สิริคุณ
(อำนวย)
เจ้าคณะตำบลปากแพรก
เจ้าอาวาสวัดเขาราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระครูพิหารปทุมรักษ์
(สถิตย์ อนาวิโล)
เจ้าคณะตำบลหนองกวาง
เจ้าอาวาสวัดหนองใยบัว
รายละเอียด


พระครูประโชติวิสุทธิธรรม
(ชูชาติ โชติกาโร)
เจ้าคณะตำบลจอมบึง - เบิกไพร
เจ้าอาวาสวัดจอมบึง
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์ศิลปาคม
(นุชิต วชิรวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลสร้อยฟ้า - ชำแระ
เจ้าอาวาสวัดขนอน
รายละเอียด


พระครูสุคันธสีลาภรณ์
(สันติ คนฺธสีโล)
เจ้าคณะตำบลคุ้งกระถิน
เจ้าอาวาสวัดศาลเจ้า
รายละเอียด


พระครูสมุทรชัยคุณ
(วิชัย)
เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดมณีสรรค์
รายละเอียด


พระครูสุวรรณพัฒนาภรณ์
(ทองใบ มหานาโค)
เจ้าคณะตำบลหนองแก
เจ้าอาวาสวัดเขาตะเกียบ
รายละเอียด


พระครูสถิตกัลยาณคุณ
(เทียน ฐิติสีโล)
เจ้าคณะตำบลศาลาลัย
เจ้าอาวาสวัดศาลาลัย
รายละเอียด


พระครูวิโรจน์ญาณธารี
(ไสว ญาณจารี)
เจ้าคณะตำบลหนองกระทุ่ม
เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำใส
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์ปราณเขต
(ลำยง ทีปกโร)
เจ้าคณะตำบลปราณบุรี
เจ้าอาวาสวัดปากคลองปราณ
รายละเอียด


พระครูถิรธรรมดำรง
(เสถียร สิริธโร)
เจ้าคณะตำบลชัยเกษม
เจ้าอาวาสวัดสามขุม
รายละเอียด


พระครูประภัสสรพุทธิคุณ
(พรหมเมศ ภทฺทสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางสะพาน
เจ้าอาวาสวัดน้ำตกเขาโพธิ์ทอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook