พระสงฆ์ ภาค๑๖ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๖


พระครูสุตธรรมสิทธิ์
(สมศักดิ์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลขุนทะเล
เจ้าอาวาสวัดสมหวัง
รายละเอียด


พระครูสังวรบุญกิจ
(บุญฤทธิ์ จิตฺตสํวโร)
เจ้าอาวาสวัดปัฏนาราม
รายละเอียด


พระครูกิตติชยารักษ์
(อุดมศักดิ์ ปณฺณญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดชยาราม
รายละเอียด


พระครูสุจิตธรรมวัตร
(ศักดิ์ชาย)
เจ้าคณะตำบลดอนสัก
เจ้าอาวาสวัดท้องอ่าว
รายละเอียด


พระครูโสภิตสังฆการ
(สม สมจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดหน้าศาลช้างแล่น
รายละเอียด


พระครูสุคันธมงคล
(ทวี)
เจ้าอาวาสวัดป่ายางประดู่หอม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณธรรมชัย
(ประภาท ชยธมฺโม)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอฉวาง
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูนิโครธปัญญานันท์
(ไพรินทร์)
เจ้าอาวาสวัดไทรขาม
รายละเอียด


พระครูวิศาลสังฆกิจ
(เทพฤทธิ์ ผลญาโณ)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอทุ่งใหญ่
เจ้าอาวาสวัดวังหิน
รายละเอียด


พระครูถิรธรรมชัย
(ชัยยุทธ)
เจ้าอาวาสวัดหอยกัน
รายละเอียด


พระครูสุทธิสุวรรณารักษ์
(จรัญ)
เจ้าอาวาสวัดธารทอง
รายละเอียด


พระครูวิมลศีลคุณ
(คลาด)
เจ้าอาวาสวัดพัทธเสมา
รายละเอียด


พระครูสุจินต์เขมคุณ
(สมจิตร)
เจ้าอาวาสวัดชลธาราม
รายละเอียด


พระครูรัตนคีรีเขต
(เกษม สุเมธโส)
เจ้าอาวาสวัดอู่แก้ว
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์จันโทภาส
(พิพัฒน์)
เจ้าอาวาสวัดแหลมทอง
รายละเอียด


พระครูนิมิตปัญญาภรณ์
(อนุชิต)
เจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูกัลยาณธรรมวาที
(ปรีชา)
เจ้าอาวาสวัดคลองปราบกัลยาราม
รายละเอียด


พระครูอรุณสัทธากิจ
(เพิ่ม)
เจ้าอาวาสวัดแสงอรุณศรัทธาราม
รายละเอียด


พระครูสุทธิภาตารักษ์
(สถิต)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอพนม
เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง
รายละเอียด


พระครูมงคลปุญญสุนทร
(ชะโอด)
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook