พระสงฆ์ ภาค๑๖ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๖


พระมหาไพโรจน์ โอภาสจารี ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอทุ่งตะโก
วัดขันเงิน
รายละเอียด


พระมหากิตติศักดิ์ โอภาโส ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
รายละเอียด


พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอนาบอน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสุนทร อติเมโธ ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลเวียงสระ
วัดบ้านส้อง
รายละเอียด


พระครูพิศาลคุณาภรณ์
(ประพันธ์ สุจิณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร
เจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตาราม
รายละเอียด


พระครูวรดิตถานุรักษ์
(ถาวร)
เจ้าคณะอำเภอท่าศาลา
วัดพระอาสน์
รายละเอียด


พระครูพิพัฒนสีลานุกูล
(โชค ฐานธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขนอม
เจ้าอาวาสวัดกระดังงา
รายละเอียด


พระครูโกศลเวทย์
(ณัฐวุฒิ ปุญฺญผโล)
เจ้าคณะอำเภอหัวไทร
เจ้าอาวาสวัดแหลม
รายละเอียด


พระครูสุพัฒนวรกิจ
(สมพักต์)
เจ้าคณะตำบลเชียรใหญ่ (ธ)
วัดสระเกษ
รายละเอียด


พระครูสุตธรรมชัย
(พิเชษฐ์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลทุ่ง
วัดจำปา
รายละเอียด


พระครูอินทธรรมวงศ์
(ธรรมศักดิ์ อคฺควํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพนม
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิเวกสุตาคม
(สมนึก เขมธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร
เจ้าอาวาสวัดวิเวการาม
รายละเอียด


พระครูธีรธรรมานุยุต
(ธีระยุทธ)
เจ้าคณะตำบลตลาด (ธ)
เจ้าอาวาสวัดวิภาวดีกาญจนา
รายละเอียด


พระครูสิริทีปรัต
(นิพนธ์ วรกวินฺโท ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอเกาะพะงัน
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีธนู
รายละเอียด


พระครูวีรกิจจาทร
(สมพร สิริธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหลังสวน
เจ้าอาวาสวัดสว่างมนัส
รายละเอียด


พระครูจารุวรรณโสภิต
เจ้าคณะอำเภอทุ่งสง
เจ้าอาวาสวัดเขาปรีดี
รายละเอียด


พระครูชลธรรมวงศ์
(วิทยา)
เจ้าคณะอำเภอสิชล
เจ้าอาวาสวัดศิลาชลเขต
รายละเอียด


พระครูสถิตกาญจนคุณ
(ประดิษฐ์ กาญฺจนวณฺโณ)
เจ้าคณะอำเภอทุ่งใหญ่
เจ้าอาวาสวัดมุขธาราม
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมวัฒนากร
(ณัฐพงศ์ ณฎฺฐวํโส)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าคณะอำเภอเวียงสระ
เจ้าอาวาสวัดเวียงสระ
รายละเอียด


พระครูภาวนาจันทคุณ
(แจ้ง จนฺทวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดชายนา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook