พระสงฆ์ ภาค๑๖ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๖


พระครูปัญญาสารโสภณ
(ธำรงค์ ปญฺญาสาโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมพินิจ
(เที่ยง ญาณุชุโก ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสุธรรมพรหมวัฒน์
(เสกสรร สุธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมวรานุยุต
(ยงยุทธ ฐิตามโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูศรีหิรัญธรรมาทร
(สุริยา ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลนาขา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขันเงิน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์เจติยานุกูล
(สุเทพ สุเทโว ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอไชยา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสิริวินัยบรรหาร
(เกียรติศักดิ์ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพิศาลคุณาทร
(สุชาติ สจฺจาสโภ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูศรีกิตตยาทร
(สกล กิตฺติเมธี ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโสภณคณาภิวัฒน์
(พุ่ม โอภาโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฉวาง
วัดหาดสูง
รายละเอียด


พระครูธรรมจักรจริยวัฒน์
(จักรี ขนฺติพโล)
เจ้าคณะตำบลปากพูน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมะม่วงทอง
รายละเอียด


พระครูศรีวิชัยธรรมคุณ
(พิชัยศิษฐ์ วิชโย ป.ธ.๖)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเคียนซา
เจ้าอาวาสวัดเกาะธรรมประทีป
รายละเอียด


พระครูศรีวิสุทธากร
(ทวี อาภากโร ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดบ่อพุทธาราม
รายละเอียด


พระครูประโชติธรรมรักษ์
(ดุสิต โชติปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
เจ้าอาวาสวัดละไม
รายละเอียด


พระครูอมรวิหารวัตร
(สุทธิเวช)
เจ้าคณะตำบลกะแดะ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดหัวหมาก
รายละเอียด


พระครูอรุณสุตาลังการ
(ปรีดา ขนฺติโสภโณ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลท่าวัง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิพัฒนากร
(ประดับ ถิรจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพิศิษฐ์พัฒนคุณ
(คล้อย โชติธมฺโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูกาแก้ว
(จรัส ขนฺติโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดหน้าพระลาน
รายละเอียด


พระครูธรรมรัตนโสภิต
(วินัย)
เจ้าอาวาสวัดพระเพรง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook