พระสงฆ์ ภาค๑๖ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๖


พระครูสุนทรเจติยาภิมณฑ์
(สันติ สนฺติกโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวีรโพธิรัต
(วีระ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสารธารี
เจ้าอาวาสวัดพระอาสน์
รายละเอียด


พระครูธรรมิศราภรณ์
(ชาติชาย)
เจ้าอาวาสวัดถนนสุวรรณประดิษฐ์
รายละเอียด


พระครูสุธรรมวีราจารย์
(ใจศรม)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำขวัญเมือง
รายละเอียด


พระครูเมธีธรรมโภช
(ฉลอง กลฺยาณเมธี ป.ธ.๔)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอพระพรหม - ลานสกา (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุนทรพจนบัณฑิต
(สหัส ฐิตสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง
รายละเอียด


พระครูขันติธุราทร
(สมชาย ธมฺมจารี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสิริวชิรวงศ์
(วีระ วชิรญาโณ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลชุมโค
เจ้าอาวาสวัดมาบอำมฤต
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ
(ศิลปชัย วชิรธมฺโม)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาปรีชา จกฺกวโร ป.ธ.๘
เจ้าคณะอำเภอท่าแซะ
วัดขันเงิน
รายละเอียด


พระมหานุกูล ญาณคุโณ ป.ธ.๘
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
เจ้าอาวาสวัดประเดิม
รายละเอียด


พระมหามนูญ วิริโย ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูโพธิธรรมวุฒิ
(จีระพันธ์ ฐานวุฒฺโฑ)
เจ้าคณะตำบลสิชล (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูอรรถจริยาภิสิทธิ์
(ทนงค์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูจิรเจติยาทร
(เชษฐกร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาภิรมย์ สุจิตฺโต ป.ธ.๗
รองเจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์
เจ้าอาวาสวัดร่อนนา
รายละเอียด


พระมหาสัญญา ธีรสญฺญโม ป.ธ.๗
เจ้าคณะตำบลวัดประดู่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาณรงค์ ฐานธมฺโม ป.ธ.๗
รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิตติมศักดิ์
วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาบวร ปวรธมฺโม ป.ธ.๗
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook