พระสงฆ์ ภาค๑๖ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๖


พระครูสุทธิเขตตารักษ์
(จีรชัย ปริสุทฺโธ)
เจ้าคณะตำบลนาหลวงแสน
เจ้าอาวาสวัดสำโรง
รายละเอียด


พระครูอนุรักษ์สุทธิธรรม
(สุทธิ ปณฺฑิโต)
เจ้าคณะตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
เจ้าอาวาสวัดดอนรักษา
รายละเอียด


พระครูอดุลธรรมโกวิท
(ประสิทธิ์ ธมฺมสาโร)
เจ้าคณะตำบลชะอวด เขต ๒
วัดรักขิตวัน
รายละเอียด


พระครูธำรงภูมิธรรม
(ยงยุทธ เตชธโร)
เจ้าคณะตำบลร่อนพิบูลย์
วัดมัชฌิมภูผา
รายละเอียด


พระครูไพศาลพัฒนานุยุต
(สกนธ์ สิริวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลท่างิ้ว
วัดประดู่พัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูปุญญาภิมณฑ์
(บุญสิน อสิญาโณ)
เจ้าคณะตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
เจ้าอาวาสวัดนาควารี
รายละเอียด


พระครูสีลาภิรักษ์
(พันธ์พิพัฒน์ ฐานสีโล)
เจ้าคณะตำบลนาบอน
วัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระครูนิคมธรรมพินิต
(พินัย สิริธโร)
เจ้าคณะตำบลสองแพรก
วัดนิคมคณาราม
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิธรรมโชติ
(วีระชาติ วิสุทฺโธ)
เจ้าคณะตำบลเสวียด
วัดท่าเสวียด
รายละเอียด


พระครูวิเชียรปัญญาภรณ์
(สุรินทร์ วชิรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง
เจ้าอาวาสวัดโสมสิริวัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูสุเทพโชติคุณ
(วัชนะ)
เจ้าคณะตำบลหลังสวน
เจ้าอาวาสวัดเทพวงศ์วราราม
รายละเอียด


พระครูโพธิธรรมบาล
(ปัญญา ตนฺติปาโล)
เจ้าคณะตำบลท่าขนาน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ใหม่
รายละเอียด


พระครูวิจิตรพรหมคุณ
(นิคม นิคโม)
เจ้าคณะตำบลนาพรุ
วัดท้ายสำเภา
รายละเอียด


พระครูศีลปุญญากร
(จรวย ปุญฺญลาโภ)
เจ้าคณะตำบลเสาเภา - เปลี่ยน
รองเจ้าอาวาสวัดศิลาชลเขต
รายละเอียด


พระครูคีรีรัตนาภิรม
(มนตรี ฉนฺทโก)
เจ้าคณะตำบลหินตก
วัดคีรีรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูปคุณเจติยกิจ
(ปัญญา จารุวํโส)
เจ้าคณะตำบลศาลามีชัย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
รายละเอียด


พระครูปิยสีมารัต
(วัชรพงษ์ ปิยวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลพิปูน
เจ้าอาวาสวัดศรีมาราม
รายละเอียด


พระครูสันติธาราทร
(กฤติศักดิ์ สนฺติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลถ้ำพรรณรา
วัดมุขธาราม
รายละเอียด


พระครูโสภิตสุวาที
(สุรศักดิ์ ญาณมุนี)
เจ้าคณะตำบลหนองหงส์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาปรีดี
รายละเอียด


พระครูโรจนธรรมาภรณ์
(สุวิทย์ ถิรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลเขาโร
เจ้าอาวาสวัดเขาโร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook