พระสงฆ์ ภาค๑๘ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๘


พระครูภัทรคุณาภรณ์
(แดง ภทฺทวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเทพา
เจ้าอาวาสวัดสุริยาราม
รายละเอียด


พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์
(จวง)
เจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทุ่งคา
รายละเอียด


พระครูสุตธรรมาภิรักษ์
(ฟอง ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอศรีนครินทร์
วัดลำกะ
รายละเอียด


พระครูโสภณปัญญาสาร
(พิศัลย์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอมะนัง
เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม
รายละเอียด


พระมหากรกฏ เขมปญฺโญ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอธารโต
เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง
รายละเอียด


พระมหาวิชิต ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙
เจ้าอาวาสวัดป่ากอสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระมหาคลี จารุวํโส ป.ธ.๙
เจ้าคณะจังหวัดสตูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูรัตนกิจจานุกูล
(สุธรรม)
เจ้าคณะอำเภอบางแก้ว
เจ้าอาวาสวัดรัตนวราราม
รายละเอียด


พระครูประศาสน์กิจโกศล
(ขาว จนฺทูปโม ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพะยูน
เจ้าอาวาสวัดพรุพ้อ
รายละเอียด


พระครูปริยัติธรรมวิธาน
(พริ้ม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลควนรู
วัดไสท้อน
รายละเอียด


พระครูสุวัฒนาภรณ์
(สุภัทร อริโย)
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
เจ้าอาวาสวัดนาทวี
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดในวัง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูขันตยาภรณ์
(พรหม ขนฺติโก ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอควนขนุน
เจ้าอาวาสวัดบ้านสวน
รายละเอียด


พระครูปริยัติสิกขการ
(สะพรั่ง กิตฺติญาโณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลระวะ
เจ้าอาวาสวัดใหญ่
รายละเอียด


พระครูสิริพรหมสุนทร
(อนุชา อนุชาโต ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลปะนาเระ
เจ้าอาวาสวัดพรหมประสิทธิ์
รายละเอียด


พระครูจันทวโรภาส
(เป้า จนฺทปชฺโชโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดโรงวาส
รายละเอียด


พระครูวิจิตรธรรมวิภัช
(ธีรภัทร เตชธมฺโม)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุง
เจ้าอาวาสวัดจินตาวาส
รายละเอียด


พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ
(ประสิทธิ์)
เจ้าคณะอำเภอสะเดา
เจ้าอาวาสวัดยางทอง
รายละเอียด


พระครูศรัทธาธรรมสถิต
(มงคล)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดยะลา (ธ)
วัดสวนใหม่
รายละเอียด


พระครูสิริเมตตาภรณ์
(จบ)
เจ้าคณะตำบลสทิงหม้อ
วัดสลักป่าใหม่
รายละเอียด


พระครูสุธรรมานุรักษ์
(จร ธมฺมปาโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทับช้าง
เจ้าอาวาสวัดสะท้อน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook