พระสงฆ์ ภาค๑๘ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๘


พระครูกาแก้ว
(วิเชียร ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุง
รักษาการเจ้าคณะตำบลเขาเจียก
เจ้าอาวาสวัดโคกชะงาย
รายละเอียด


พระครูวิรัตธรรมโชติ
(มีชัย พุทฺธสุภโร ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูบวรชัยวัฒน์
(วันชัย เมธิโก ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอสะเดา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดกอบกุลรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูโกศลกิจวิธาน
(สุบิน)
เจ้าคณะอำเภอเมือง - หนองจิก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวิจิตรศีลาจาร
(ประสิทธิ์ ชาตวณฺโณ)
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ)
เจ้าอาวาสวัดห้วยพุด
รายละเอียด


พระครูอาทรวรคุณ
(สุนทร เตชธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูประภัสสรสีลโสภณ
(สำราญ)
เจ้าคณะตำบลสะเดา - จังหวัดสตูล (ธ)
วัดอมฤตวราราม
รายละเอียด


พระครูพลปุณยาภิบาล
(สุรวุฒิ)
เจ้าคณะอำเภอเทพา (ธ)
วัดพิกุลบุญญาราม
รายละเอียด


พระครูสุตกิจสโมสร
(จรินทร์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๔)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
เจ้าคณะตำบลอาเนาะรู
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูเกษมโพธิกิจจาทร
(สมบูรณ์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูเกษมโชติวัฒน์
(เฉิน)
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมเขต
รายละเอียด


พระครูสีลวรวัฒน์
(สุวัฒน์)
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
รายละเอียด


พระครูสถิตสีลาจาร
(หล้า)
เจ้าอาวาสวัดโต๊ะโม๊ะ
รายละเอียด


พระครูโสภณรัตนบัณฑิต
(เทพรัตน์ อริยวํโส ป.ธ.๓ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์งาม
รายละเอียด


พระครูวาทีธรรมวิภัช
(สุชาติ)
เจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อ
รายละเอียด


พระครูปราโมทย์สีตคุณ
(เพ็ง)
เจ้าอาวาสวัดทรายขาว
รายละเอียด


พระมหาภักดี ปญฺญิสโร ป.ธ.๗
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตำนาน
รายละเอียด


พระมหากิตติพัฒน์ สิริธมฺโม ป.ธ.๗
รักษาการเจ้าคณะอำเภอนาหม่อม
เจ้าอาวาสวัดนาหม่อม
รายละเอียด


พระมหาบุญทิพย์ กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๗
เจ้าคณะอำเภอสิงหนคร
เจ้าอาวาสวัดธรรมโฆษณ์
รายละเอียด


พระมหาเชยศักดิ์ สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๗
รองเจ้าคณะอำเภอควนขนุน
เจ้าอาวาสวัดสุนทราวาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook