พระสงฆ์ ภาค๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๓


พระอธิการอุดม อุตฺตโม
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม
รายละเอียด


พระอธิการกษิภัท ฐานิสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดศรีอินทราราม
รายละเอียด


พระอธิการฉลองชัย ธีรปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดพรวน
รายละเอียด


พระอธิการชูเกียรติ โฆสธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดป่าเจ้าพระยา
รายละเอียด


พระอธิการมีศักดิ์ โกสโล
เจ้าอาวาสวัดงิ้ว
รายละเอียด


พระสมศักดิ์ ฐิตสาโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการวิรัตน์ มหาลาโภ
เจ้าอาวาสวัดเนินถ่าน
รายละเอียด


พระอธิการสปริน นาถธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
รายละเอียด


พระอธิการธานี เขมธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดใหม่วงเดือน
รายละเอียด


พระอธิการวันชัย ถิรจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดดอนรังนก
รายละเอียด


พระอธิการสันต์ จนฺทธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหนองเต่าดำ
รายละเอียด


พระอธิการปวริวช์ ปวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดแหลมหว้า
รายละเอียด


พระอธิการบุญมี อภิปุณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดสุขารมย์
รายละเอียด


พระอธิการศุภชัย กวิวํโส
เจ้าอาวาสวัดส่องคบ
รายละเอียด


พระอธิการพุด ฐิตสีโล
เจ้าอาวาสวัดปฐมเทศนาอรัญวาสี
รายละเอียด


พระอธิการสมเกียรติ มุทิโต
เจ้าอาวาสวัดลัดเสนาบดี
รายละเอียด


พระอธิการสมยศ อริโย
เจ้าอาวาสวัดสวนธรรมรักษา
รายละเอียด


พระวีระ ปญฺญาธโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านโคกสุก
รายละเอียด


พระอธิการสิทธิชัย สมาจาโร
เจ้าอาวาสวัดหนองขนาก
รายละเอียด


พระถิรนัย ธมฺมฐิตวินโย
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุทัยธานี (ธ)
วัดเขาฆ้องชัย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook