พระสงฆ์ ภาค๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๓


พระมหาณรงค์ วฑฺฒโน ป.ธ.๗
เจ้าคณะตำบลท่าแค - ถนนใหญ่
เจ้าอาวาสวัดตองปุ
รายละเอียด


พระมหาสุรินทร์ สิรินฺธโร ป.ธ.๗
เจ้าคณะตำบลบ้านหม้อ
เจ้าอาวาสวัดพรหมบุรี
รายละเอียด


พระมหาภุมมาชัย ขนฺติธโร ป.ธ.๗
วัดจันทนาราม
รายละเอียด


พระครูปลัดวีรวัฒน์
(วิธาร ฐิตวิธาโน)
เจ้าคณะตำบลท่าหิน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์
(คธาวุฒิ ยโสธโร)
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระครูมงคลสุนทร
(ทองสุข)
รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
เจ้าอาวาสวัดหนองโก
รายละเอียด


พระครูอุทัยวิริยสุนทร
(สมยศ สรยโส)
เจ้าคณะอำเภอลานสัก
เจ้าอาวาสวัดประดู่ยืน
รายละเอียด


พระครูสัทธาโสภิต
(สนุ่น อธิปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี
เจ้าอาวาสวัดศรัทธาภิรม
รายละเอียด


พระครูภาวนาปรีชา
(อริยะ)
เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๒ (ธ)
วัดนิคมสามัคคีชัย
รายละเอียด


พระครูโสภณภาวนานุสิฐ
(ณัฏฐชัย อภิปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลหนองม่วง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ทอง
รายละเอียด


พระครูภาวนาวรานุศาสก์
(อุไร อาตาปโก ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหัวไผ่
เจ้าอาวาสวัดข่อยสังฆาราม
รายละเอียด


พระครูปทุมกันทรากร
(บุญแทน ปุณฺณโก)
เจ้าคณะตำบลห้วยกรดพัฒนา
เจ้าอาวาสวัดหนองบัว
รายละเอียด


พระครูอุทิตปริยัติสุนทร
(เจริญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลลานสัก
วัดปากเหมือง
รายละเอียด


พระครูกันตสีลาภิวัฒน์
(ชนิด ฉนฺทโก)
รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง
เจ้าอาวาสวัดวังจั่น
รายละเอียด


พระครูสุนทรกิจจาทร
(ทองคูณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่สามัคคี
วัดลำนารายณ์
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์ศีลคุณ
(พิทักษ์)
เจ้าคณะตำบลมหาโพธิ
เจ้าอาวาสวัดกระดานเลื่อน
รายละเอียด


พระครูวิสุทธาภิรักษ์
(สมาน)
เจ้าคณะตำบลโพสังโฆ
เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูอุเทศปริยัตยาทร
(สมคิด ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลเขาบางแกรก
วัดเทพนิมิต
รายละเอียด


พระครูอมรธรรมรัต
(อดุลย์ ยสินฺธโร)
เจ้าคณะตำบลซับจำปา
เจ้าอาวาสวัดทะเลวังวัด
รายละเอียด


พระครูศีลสังวรพิมล
(กำจัด)
รองเจ้าคณะอำเภอลำสนธิ
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook