พระสงฆ์ ภาค๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๓


พระครูพิพัฒน์ชยากร
(ชูชาติ ฐานกโร)
เจ้าคณะตำบลหนองแซง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีเจริญธรรม
รายละเอียด


พระครูโสรัจธรรมนันท์
(วารี)
เจ้าอาวาสวัดป่าเนินหาญ
รายละเอียด


พระครูโกศลธรรมาภิบาล
(อำนวย)
เจ้าอาวาสวัดดอนประดู่
รายละเอียด


พระครูสุธรรมรัตนรักษ์
(คำทรณ์)
เจ้าอาวาสวัดบันไดสามแสน
รายละเอียด


พระครูวิศิษฏ์ปัญญาวุธ
(จะเล)
เจ้าอาวาสวัดบ้านดาบ
รายละเอียด


พระครูพุทธิธรรมสังวร
(ฉลวย)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เกษตร
รายละเอียด


พระครูวิริยกิจจาธาร
(สมบูรณ์)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ข้าวผอก
รายละเอียด


พระครูนาคนันทารักษ์
(โกเมศร์)
เจ้าอาวาสวัดศรีจุฬามณี
รายละเอียด


พระครูปริยัติชัยกิจ
(ไฉน ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดห่อทองคำ
รายละเอียด


พระครูอุทัยกิจพิพัฒน์
(วิรัต ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดโป่งข่อย
รายละเอียด


พระครูชัยวัฒน์สุตกิจ
(สะริ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดซับยาง
รายละเอียด


พระครูพิหารสุวรรณกิจ
(สมบัติ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดวิหารทอง
รายละเอียด


พระครูรัตนาธิคุณ
(ไพฑูลย์)
เจ้าคณะตำบลมหาสอน
เจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว
รายละเอียด


พระครูมงคลธรรมสาร
(สนม)
เจ้าอาวาสวัดโพสังโฆ
รายละเอียด


พระครูอุทัยธรรมรุจี
(รุ้ง รุจจโน)
เจ้าอาวาสวัดหนองบำหรุ
รายละเอียด


พระครูอุทิศนวกรรม
(สั้น)
เจ้าอาวาสวัดบ้านจัน
รายละเอียด


พระครูวิสาลอุทัยกิจ
(คมกิช)
เจ้าอาวาสวัดหนองจิกยาว
รายละเอียด


พระครูอุทัยสารโสภิต
(พิเชษฐ์)
เจ้าคณะตำบลหูช้าง - หนองจอก
เจ้าอาวาสวัดคลองโป่ง
รายละเอียด


พระครูอุทิตกิตติคุณ
(บุญรอด)
เจ้าอาวาสวัดซับป่าพลู
รายละเอียด


พระครูปริยัติวุฒิคุณ
(สายชล อติชาโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เอน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook