พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระครูพินิตปัญญาสาร
(สมควร)
เจ้าอาวาสวัดท่านา
รายละเอียด


พระครูประภัศร์ธรรมวิจิตร
(ธีรพงศ์)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่ระมาด
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต
รายละเอียด


พระครูพลากรขันติคุณ
(ณัทกร)
เจ้าอาวาสวัดจอมคีรี
รายละเอียด


พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์
(สมบัติ)
เจ้าอาวาสวัดท่าทอง
รายละเอียด


พระครูประสิทธิ์ธรรมประคุณ
(ประสิทธิ์)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเอี้ยง
รายละเอียด


พระครูพิบูลธรรมสิทธิ์
(กัน)
เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง
รายละเอียด


พระครูวิมลวราภรณ์
(พาน)
เจ้าอาวาสวัดปางวุ้น
รายละเอียด


พระครูวิรุฬห์สัจจารักษ์
(กิตติพจน์)
เจ้าอาวาสวัดธรรมิการาม
รายละเอียด


พระครูพิสิฐฉันทานุศาสก์
(จำรัสพัฒนา)
เจ้าอาวาสวัดนาบัว
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิธรรมคุณ
(จักรภพ)
เจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง
รายละเอียด


พระครูอรุณวโรภาส
(ชินวร)
เจ้าอาวาสวัดหนองสะแก
รายละเอียด


พระครูมนูญบุญวาท
(การุณ)
เจ้าอาวาสวัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม
รายละเอียด


พระครูถาวรฉันทานุโยค
(มุกดา)
เจ้าอาวาสวัดบึงช้าง
รายละเอียด


พระครูประภัศร์พัฒนากร
(บัญชา)
เจ้าอาวาสวัดเข็กใหม่พัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูวิสิฐกิตติสุนทร
(บุญช่วย)
เจ้าอาวาสวัดปากคลองชุมแสง
รายละเอียด


พระครูประโชติสุวรรณคุณ
(แก้ว)
เจ้าอาวาสวัดวังไม้แก่น
รายละเอียด


พระครูกันตสีลสัมบัน
(สมบูรณ์)
เจ้าอาวาสวัดป่าสมบูรณ์ธรรม
รายละเอียด


พระครูสาทรธรรมประสิทธิ์
(เอื้อน)
เจ้าอาวาสวัดวังตะคร้อ
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์ธรรมบวร
(บุญทัน)
เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย
รายละเอียด


พระครูประจักษ์ธรรมสถิต
(วันชัย)
เจ้าอาวาสวัดสิริเขตคีรี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook