พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระครูอัมพวันประภาส
(เฉลิมชัย อาภากโร)
เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์นาคดิตถ์
(ม้วน)
เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
รายละเอียด


พระครูปิยวาทสังฆกิจ
(ทวี ปิยวาจโก)
เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง
รายละเอียด


พระครูสันตจิตตานุยุต
(สุเทพ สนฺตจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดวังหิน
รายละเอียด


พระครูอมรสุตกิจ
(นิยม ฉนฺทวาที ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร
รายละเอียด


พระครูพิพิธเหมรักษ์
(เลี่ยม)
เจ้าอาวาสวัดวังนัยราษฏร์อุทิศ
รายละเอียด


พระครูฉันทสีลวัตร
(ทองดี ฉนฺทสีโล)
เจ้าอาวาสวัดท่างาม
รายละเอียด


พระครูศีลาภิมณฑ์
(บญมี)
เจ้าอาวาสวัดเขาพนมทองคีรีเขต
รายละเอียด


พระครูวรเขตบัณฑิต
(สุชาติ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านมุง
รายละเอียด


พระครูโพธิปรีชา
(ประแนม)
เจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพธิ์
รายละเอียด


พระครูวรดิตถ์ประภาส
(ยงยุทธ)
เจ้าอาวาสวัดท่าทอง
รายละเอียด


พระครูวิจิตรปภากร
(บำเพ็ญ)
เจ้าอาวาสวัดโบราณหลวง
รายละเอียด


พระครูสถิตประชามานิต
(เสน่ห์)
เจ้าอาวาสวัดจันวนาประชากร
รายละเอียด


พระครูโฆสิตธรรมพินิต
(วินัยศักดิ์)
เจ้าอาวาสวัดท้องลับแล
รายละเอียด


พระครูขันติอรัญกิจ
(สมภักดิ์)
เจ้าอาวาสวัดอรัญญเขต
รายละเอียด


พระครูปริยัติวรวงศ์
(วิชาญ นาควํโส ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเกาะวงษ์เกียรติ์
รายละเอียด


พระครูสุจิตตานุโยค
(สมชัย สมจิตตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดเกษมจิตตาราม
รายละเอียด


พระครูสิริอุทุมพรพิพัฒน์
(เจริญ อตฺถกาโม)
รองเจ้าคณะอำเภอลับแล
เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
รายละเอียด


พระครูกิตติธรรมานุยุต
(โอภาส กิตฺติปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูจันทสีลาภรณ์
(สมบุญ)
เจ้าอาวาสวัดเขาลานพระวนาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook