พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระอธิการช่วย อตฺถกโร
เจ้าอาวาสวัดตะเคียนเตี้ย
รายละเอียด


พระอธิการอภิชาติ อภิชาโต
เจ้าอาวาสวัดน้ำโจน
รายละเอียด


พระอธิการจรณ จิตตฺสงฺวโร
เจ้าอาวาสวัดนอก
รายละเอียด


พระอธิการพาทิศ อธิปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดคลองช้าง
รายละเอียด


พระอธิการประเชิญ อุตตโม
เจ้าอาวาสวัดยางวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการอุดร กนฺตสาโร
เจ้าอาวาสวัดประชาธรรม
รายละเอียด


พระอธิการวิรัตน์ วิรตฺตโน
เจ้าอาวาสวัดห้วยปลาดุก
รายละเอียด


พระอธิการสุชาติ อินฺทาโภ
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทดงงู
รายละเอียด


พระปัญญาบุญฤทธิ์ สุรปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลท้อแท้
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเหล่าขวัญ
รายละเอียด


พระอธิการณรงค์ อาภทฺธโร
เจ้าอาวาสวัดท่าสะเดาะศรัทธาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook