พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระครูสุจิตพัฒนพิธาน
(สมพงษ์ สมจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา
เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญธรรม
รายละเอียด


พระครูอรุณชัยประดิษฐ์
(ประดิษฐ์ กมฺพโล)
เจ้าคณะตำบลท่ามะเฟือง
วัดศรีจำปาศักดิ์
รายละเอียด


พระครูสถิตธรรมเวทย์
(สุเวทย์)
เจ้าคณะตำบลด่านนาขาม
เจ้าอาวาสวัดด่านนาขาม
รายละเอียด


พระครูสุขุมธรรมวิจิตร
(สุรศักดิ์ ปญฺญาวโร)
เจ้าคณะตำบลเกาะตาเลี้ยง
เจ้าอาวาสวัดศรีสังวร
รายละเอียด


พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์
(การะเวก กลฺยาโณ)
เจ้าคณะตำบลท่าอิฐ
เจ้าอาวาสวัดอรัญญิการาม
รายละเอียด


พระครูปัญญาผาสุกิจ
(สำราญ ปญฺญาวุฑฺโฒ)
รองเจ้าคณะอำเภอท่าปลา
เจ้าอาวาสวัดท่าปลา
รายละเอียด


พระครูสาทรปัญญาวิจิตร
(สมจิตร ฐิตปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลสมอโคน
รองเจ้าอาวาสวัดวิเศษวานิช
รายละเอียด


พระครูผาสุกวรนิเวศน์
(สำราญ)
เจ้าคณะตำบลวังนกแอ่น
เจ้าอาวาสวัดวังนกแอ่น
รายละเอียด


พระครูบริบูรณ์โกวิท
(วัลลพ)
เจ้าคณะตำบลตลุกเทียม
เจ้าอาวาสวัดสันติกาวาส
รายละเอียด


พระครูปิยกิจบัณฑิต
(กรกิจ ปิยธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลสามเรือน
วัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูเวฬุวันจันทรัศมี
(เสน่ห์ จนฺทรํสี)
เจ้าคณะตำบลแม่ปะ
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
รายละเอียด


พระครูสุขบทบริหาร
(วีระ)
เจ้าคณะตำบลน้ำไคร้
วัดประชาสวรรค์
รายละเอียด


พระครูประคุณสาธุกิจ
(ทวี)
เจ้าคณะตำบลศรีสัชนาลัย
วัดแสนตอ
รายละเอียด


พระครูพิศิษฏ์สุตากร
(สุทัศน์)
เจ้าคณะตำบลแม่สลิด
วัดเวฬุวัน
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ปัญญากร
(ทองหล่อ)
เจ้าคณะตำบลประดาง
เจ้าอาวาสวัดท่าตะคร้อ
รายละเอียด


พระครูธำรงสีลวัตร
(เภา)
เจ้าคณะตำบลจริม
เจ้าอาวาสวัดท่าแฝก
รายละเอียด


พระครูชัยศีลวัตร
(วินัย)
เจ้าคณะตำบลน้ำไผ่
เจ้าอาวาสวัดชัยชนะพล
รายละเอียด


พระครูไพบูลจันทสาร
(บัวศรี จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลพันชาลี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองกาดำบำรุงธรรม
รายละเอียด


พระครูสุภาจารประสิทธิ์
(ไสว คมฺภีโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านมุง
เจ้าอาวาสวัดอัมพรินทร์คูหา
รายละเอียด


พระครูนิวิฐจันทประโชติ
(บุญหลาย จนฺทาโภ)
เจ้าคณะตำบลสวนเมี่ยง
วัดโคกใหญ่
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın