พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระครูพิทักษ์กิจโกศล
(บุญช่วย นนฺทปสาโท)
เจ้าคณะตำบลบ้านกล้วย
เจ้าอาวาสวัดกำแพงงาม
รายละเอียด


พระครูประทีปคามเขต
(นุกูล)
เจ้าคณะตำบลบ้านดารา
เจ้าอาวาสวัดบ้านเกาะ
รายละเอียด


พระครูวิลาสธรรมประทีป
(ทวีป ทีปธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต ๑
วัดสุนทรประดิษฐ์
รายละเอียด


พระครูวิรุฬห์จันทโชติ
(พยับ จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลแก่งโสภา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดปากยาง
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์ธรรมนิวิฐ
(สังเวียน ถิรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองพระ
วัดบัวทอง
รายละเอียด


พระครูอาทรธรรมประพุฒิ
(รังสัน ธมฺมธีโป)
เจ้าคณะตำบลไทรย้อย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดพุกระโดน
รายละเอียด


พระครูประกาศขันติคุณ
(จำรัส ขนฺติพโล)
เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ้านดง
รายละเอียด


พระครูพิพิธพัฒนปรากรม
(ประโรม ปรกฺกโม)
เจ้าคณะตำบลกกแรต เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดคลองตะเข้
รายละเอียด


พระครูโกศลสันติกร
(ประสพ สนฺติกโร)
เจ้าคณะตำบลฟากท่า
เจ้าอาวาสวัดบ้านเดิ่น
รายละเอียด


พระครูสถาพรจิตตานุยุต
(ประสิทธิ์ มนาโป)
เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
เจ้าอาวาสวัดห้วยครั่ง
รายละเอียด


พระครูพิพิธปัญญาโสภณ
(สิทธิภูมิ โสภณปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลผาเลือด
เจ้าอาวาสวัดสิงห์คอมพัฒนา
รายละเอียด


พระครูวิบูลธรรมานุกูล
เจ้าคณะตำบลไทยชนะศึก
เจ้าอาวาสวัดเหมืองนา
รายละเอียด


พระครูโสภณสิทธิธรรม
(เล็ก)
เจ้าคณะตำบลบ้านด่าน
เจ้าอาวาสวัดม่อนหินขาว
รายละเอียด


พระครูสุปุญญาภินันท์
(ปุญฺญนนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดศรีธาราม
รายละเอียด


พระครูอุปถัมภ์ธรรมมงคล
(บุญช่วย สุมงฺคโล)
เจ้าอาวาสวัดทองเหลือ
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์ปสาทกิจ
(สำเริง)
เจ้าอาวาสวัดเนินกุ่ม
รายละเอียด


พระครูปิยธรรมาลังการ
(วสุ)
เจ้าอาวาสวัดสวนอธิษฐาน
รายละเอียด


พระครูสุนทรมงคลวิบูลย์
(ไพบูลย์)
เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิต
รายละเอียด


พระครูเมธาประยุตต์
(สุเมธ สุเมโธ)
เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดป่าสัก
รายละเอียด


พระครูถาวรธรรมประภาส
(จิรพัฒน์)
เจ้าอาวาสวัดถาวรโพธิการาม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook