พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)


 
เกิด ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๓
วัด วัดปากน้ำ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระวิสุทธิวงศาจารย์ เดิมชื่อ วิเชียร เรืองขจร เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ปีฉลู ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๒ บ้านบางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ วัดดงตาล ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูอุภัยภาดารักษ์ วัดสองพี่น้อง เป็นพระอุปัชฌาย์
     อุปสมบทเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธีรสารมุนี วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๒ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดท่าจัด อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เจ้าคณะภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น กรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น อาจารย์สอนบาลีประจำสำนักเรียนวัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น กรรมการออกข้อสอบ ยกร่าง ตรวจร่างเฉลยข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น ผู้อำนวยการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น อาจารย์สอนบาลีประโยค ป.ธ.๗ ประจำโรงเรียน พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น อาจารย์สอนบาลีประโยค ป.ธ.๙ ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ วัดสามพระยา
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รองแม่กองบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ผู้อำนวยการจัดอบรมบาลีก่อนสอบภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ตั้งโครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีเพื่อดำรงพุทธศาสน์ คณะสงฆ์ภาค ๗
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น รองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีวราภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติกวี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุธี ธรรมปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี คัมภีรญาณวิมล โสภณธรรมานุสิต ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ ญาณทัศนวิกรม พรหมจริยาธิมุต วิสุทธิธรรมานุจารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook