พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
พรรษา ๖๒
วัด วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมธีรราชมหามุนี มีนามเดิมว่า เที่ยง ชูกระโทก เกิดวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘ บ้านเลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๕ บ้านดอนชมพู ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โยมบิดาชื่อนายโปย โยมมารดาชื่อนางสี ชูกระโทก


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ วัดสมอราย ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระครูพรหมวิหารี(รอด) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ วัดบ้านดอนชมพู ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระครูพินิจยติกรรม (แจ้ง) ภายหลังเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอรุณธรรมโสภณ วัดใหม่สุนทร เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๒ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลวัดดอนชมพู
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๑
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๑
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เลขานุการเจ้าสำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น ประธานกรรมการมูลนิธิสหอภิธรรมมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้อำนวยการอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ความสามารถพิเศษ

  • เขียนกวีธรรมสาธกหรือกลอนธรรมะประมาณ ๒๐๐ เรื่อง
  • เป็นพระธรรมกถึก
  • เป็นพระวิปัสสนาจารย์
  • เป็นวิทยากรนักเผยแผ่อบรม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวิสุทธิโสภณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิเวที ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิเมธี ศรีธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี คัมภีรญาณวิมล โสภณธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook