พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)


 
เกิด ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
พรรษา ๗๓
วัด วัดอภิสิทธิ์
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ด.(กิตติ์)


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพสารคามมุนี มีนามเดิมว่า ปุ้ม ชัยโคตร เกิดเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พศ. ๒๔๗๑ ที่ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ วัดสว่างอรุณ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๐ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
 เจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูชัยสิทธิคุณ
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูสารคามบุรารักษ์
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิทธิสารมุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารคามมุนี ศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสารคามมุนี ศรีสังฆโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๑๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๖๕

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook