พระราชวุฒาจารย์ วิ. (จำเนียร อรุโณ ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชวุฒาจารย์ วิ. (จำเนียร อรุโณ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๑
มรณภาพ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดอมรินทราราม
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔

สถานะเดิม


     พระราชวุฒาจารย์ วิ. มีนามเดิมว่า จําเนียร สำเภาทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะโรง ณ บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ ทอง โยมมารดาชื่อ คำ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดเกาะลอยอุดมเอกการาม ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท) วัดสัตตนารถปริวัตร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ วัดเกาะลอยอุดมเอกการาม ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูบัณฑรธรรมธาดา (เปลื้อง ปณฺฑโร) วัดอมรเทพ อำเภอบางคณฑี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมิ่ง ปิยธโน วัดอมรเทพ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูนิติสารโกวิท (เชย) วัดเกาะลอยอุดมเอกการาม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าคณะตำบลหน้าเมืองโคกหม้อ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอบางแพ (ธ)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางแพ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูสีลคุณธราจาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณสีลคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชวุฒาจารย์ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๓๔-๑๓๕
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๓๓

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook