พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉนฺโท | พระสังฆาธิการ

พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉนฺโท ,ผศ.ดร.


 
เกิด ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
อายุ ๖๒ ปี
วัด วัดธรรมาภิรตาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา พธ.บ.


VIEW : 1,143

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๕ สำเร็จ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๗ สำเร็จ ปริญญาโท คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค (M.A.) สถาบันMarathwada University India
พ.ศ. ๒๕๔๔ สำเร็จ ปริญญาเอก คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม Marathwada University India
พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รักษาการหัวน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔  เป็น รักษาการรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗  เป็น หัวน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐  เป็น รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ที่มา


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook