พระพิศาลสมณกิจ (บุญ สิริปญฺโญ) - พระสังฆาธิการ

พระพิศาลสมณกิจ (บุญ สิริปญฺโญ)


 
วัด วัดประชาจินาราม
ท้องที่ ประเทศมาเลเซีย
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดประชาจินาราม
 เจ้าคณะรัฐกลันตัน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูพิศาลศุภกิจ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศาลสมณกิจ

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๙๓

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook