พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) - พระสังฆาธิการ

พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย ,ดร.)


 
เกิด ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓
อายุ ๖๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๓
พรรษา ๔๑
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ศน.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต เป็นชาวเนปาล เกิดในตระกูลศากยะตระกูลเดียวกับพระพุทธเจ้า โดยเคยทำการสืบวงศาคณาญาติ หลักฐานพอทราบได้ว่าน่าจะเป็นสายของพระอานนท์ที่ย้ายไปอยู่ที่กาฐมาณฑุในสมัยพุทธกาล และที่ประเทศเนปาลเองก็ยังมีกระจายอยู่ และนามสกุลนี้ต้องเป็นศากยะเปลี่ยนไม่ได้      เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นบุตรคนที่ ๒ ในพี่น้อง ๖ คน เป็นชาย ๕ คน หญิง ๑ คน บิดาชื่อ อาสา มารดาชื่อ ปุรณะ บิดาเป็นช่างทอง มารดาเป็นแม่บ้าน ต่อมาบ้านเปิดร้านขายของชำ ปัจจุบันบิดาเสียชีวิตแล้วจึงเลิกกิจการไป บิดาของท่านตั้งใจจะถวายลูกสักหนึ่งคนในพระพุทธศาสนา หมายมั่นตั้งใจที่ลูกชายคนโต พี่ชายของท่าน แต่พี่ชายสอบได้ทุนเรียนที่ ๑ ของประเทศไปเรียนที่อินเดีย การจึงกลายเป็นท่าน


บรรพชาอุปสมบท

     ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้บรรพชาเป็นสามเณร ใช้ชื่อว่า สามเณรสุคันธะ ที่เป็นชื่อนี้เป็นไปตามประเพณีในประเทศเนปาลที่ไม่ให้ใช้ชื่อเดิม อยู่ที่ประเทศเนปาล ๙ เดือน เมื่อ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็ได้ย้ายมาศึกษาพระธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และเป็นสามเณรถวายการปรนนิบัติสมเด็จพระสังฆราช (เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร)

     ครั้นปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับการประทานอุปสมบทจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้รับนามฉายาว่า ธมฺมสากิโย ซึ่งแปลว่า ผู้กล้าในธรรม
 


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๕ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๐ จบ ปริญญาโท ด้านมานุษยวิทยา จาก มหาวิทยาลัยตรีภูวัน ประเทศเนปาล
พ.ศ. ๒๕๓๗ จบ ปริญญาโท ด้านมานุษยวิทยาสังคม จาก วิทยาลัยไครสต์คอลเลจ (Christ College) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ โดยทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙
พ.ศ. ๒๕๔๓ จบ ปริญญาเอก ด้านมานุษยวิทยาสังคม จาก มหาวิทยาลัยบรูเนล กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ฝ่ายการต่างประเทศ

สมณศักดิ์


๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต สาธกธรรมวิจิตร วิเทศศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

สมณศักดิ์ต่างประเทศ


พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับสมณศักดิ์จากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ มหาสัทธัมมโชติกธชะ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook