พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม ป.ธ.๖ ,รศ.ดร.)


 
วัด วัดศรีโคมคำ
ท้องที่ พะเยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ร.บ., M.A., ปร.ด.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
Master of Arts (M.A.)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

ฝ่ายการศึกษา

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook