พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘ ,ดร.)


 
เกิด ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
อายุ ๖๐ ปี
อุปสมบท ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
พรรษา ๔๐
วัด วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘, พธ.บ., ศศ.ม.


VIEW : 11,612

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิราจารย์ มีนามเดิมว่า สุชาติ หวลจิตต์ เกิดเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ตรงกับวันจันทร์แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑ ปีเถาะ ณ บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ วัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเทพปริยัติวิธาน (บุศย์ โกวิโท) วัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ณ วัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเทพปริยัติวิธาน (บุศย์ โกวิโท) วัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระราชวิมลโมลี (ทองคำ) วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๘ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
 พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติสารเมธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติเวที ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุวรรณเมธี ศรีศาสนกิจคณานุนายก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิราจารย์ ปริยัติภารธุราทร คุณากรธรรมสาธก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๑๘ ข, ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระราชปริยัติเวที วัดดาวดึงษาราม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร รูปที่ ๒


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook