พระราชวิจิตรการ (ภักดิ์ อตฺถกาโม ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระราชวิจิตรการ (ภักดิ์ อตฺถกาโม ป.ธ.๘)


 
เกิด ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๙๕ ปี
อุปสมบท ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
พรรษา ๗๖
วัด วัดเศวตฉัตร วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘


VIEW : 3,358

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร กิตติมศักดิ์ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิจิตรกรรมพิศิษฐ์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิจิตรการ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอยกเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นกิตติมศักดิ์
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๒๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook