พระครูวิมลฉันทกิจ (วิรัตน์ ฉนฺทกาโม) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิมลฉันทกิจ (วิรัตน์ ฉนฺทกาโม)


 
เกิด ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๐
อายุ ๖๔ ปี
อุปสมบท ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
พรรษา ๔๓
วัด วัดพุทธนคราภิบาล
ท้องที่ มุกดาหาร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ., รป.บ., รป.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูวิมลฉันทกิจ มีนามเดิมว่า วิรัตน์ รัชอินทร์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๐ บ้านเลขที่ ๒๘ บ้านน้ำเที่ยง ตำบลน้ำเที่ยง(สมัยนั้นตำบลบ้านซ่ง) อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร(สมัยนั้นจังหวัดนครพนม) บิดา นายบุญ รัชอินทร์ มารดา นางวาน รัชอินทร์ เป็นบุตรคนที่ ๒ ของพี่น้อง ๗ คน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ พัทธสีมาวัดพุทธนคราภิบาล ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมี พระครูนวการคุณากร พระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพุทธนคราภิบาล
พ.ศ. ๒๕๕๔ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ สำเร็จ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๖๓ สำเร็จ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดพุทธนคราภิบาล
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอคำชะอี
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูวิมลฉันทกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook